Naar inhoud

Gebruiksvoorwaarden www.meerhout.be

Het gemeentebestuur van Meerhout biedt je de website www.meerhout.be en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder informatie verstaat het gemeentebestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, vorm en inhoud van deze website uitmaken.

1. Aansprakelijkheid

De gemeente Meerhout aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kun je deze schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2450 Meerhout.

Het gemeentebestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het gemeentebestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal en het gemeentelogo, moet via info@meerhout.be worden aangevraagd.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het gemeentebestuur van Meerhout of aan de organisaties die het gemeentebestuur van Meerhout hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het gemeentebestuur van Meerhout en de websiteleverancier LCP nv uit Brugge.

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2450 Meerhout.

3. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het gemeentebestuur van Meerhout controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het gemeentebestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

Het gemeentebestuur van Meerhout aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het gemeentebestuur van Meerhout verwijst.

Indien je hyperlinks van op je eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de communicatieambtenaar van de gemeente Meerhout: info@meerhout.be

4. Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die het gemeentebestuur langs deze website van jou ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur van Meerhout. Zij dienen uitsluitend om je de door jouw gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan jou te verbeteren. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijf je naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2450 Meerhout of mail je naar info@meerhout.be