Naar inhoud
grondgebonden zaken / ruimtelijke ordening en bouw

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 46
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen

Vroeger werd de belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen geheven door het Vlaamse Gewest.  Vanaf 1 januari 2010 werd deze leegstandsheffing overgeheveld naar de gemeenten. 

Het gemeentebestuur van Meerhout heft vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2019 een jaarlijkse belasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Het volledige belastingreglement kan je hieronder downloaden.


Als je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet moet je een bezwaarschrift indienen.

 

Het bezwaarschrift richt je aan het college van burgemeester en schepenen, team Financiën, Markt 1, 2450 Meerhout.

Voor het indienen van het bezwaarschrift beschik je over een bezwaartermijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag die volgt op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

 

Na het verstrijken van deze termijn beschik je over geen enkele mogelijkheid meer om de belasting te betwisten, tenzij je een geval van overmacht kan aantonen!

 

Het bezwaarschrift moet je schriftelijk indienen (op dit moment wordt bij ons enkel de mogelijkheid van een klassieke brief voorzien), moet ondertekend en gemotiveerd zijn.

 

Een gemotiveerd bezwaarschrift maakt melding van:

  • het voorwerp van het bezwaarschrift (vb. bezwaar tegen de aanslag van de gemeentebelasting op motoren voor het aanslagjaar 2011)
  • de feiten en de ingeroepen middelen (waarom je het bezwaar indient en de eventuele bewijzen waarop je je steunt)

 

De aangehaalde motieven moeten het gemeentebestuur in staat stellen het geschil te onderzoeken en een beslissing te nemen over het ingediende bezwaar. 

 

Je kan in je bezwaarschrift uitdrukkelijk vragen om gehoord te worden in een hoorzitting.