Naar inhoud
financiën

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 33
F 014 24 99 58
E-mail

Belasting op vergunningen voor exploitatie dienst verhuur van voertuigen met bestuurder

Verhuur voertuig met bestuurder

Het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, bepaalt dat de vergunningen voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder aanleiding geven tot een jaarlijkse gemeentebelasting ten laste van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de vergunning.

Het decreet bepaalt dat de vergunninghouder de eerste jaarlijkse belasting verschuldigd is op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.

Het decreet kan je hier raadplegen.

 

Als je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet moet je een bezwaarschrift indienen

 

Het bezwaarschrift richt je aan het college van burgemeester en schepenen, team Financiën, Markt 1, 2450 Meerhout.

Voor het indienen van het bezwaarschrift beschik je over een bezwaartermijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag die volgt op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

 

Na het verstrijken van deze termijn beschik je over geen enkele mogelijkheid meer om de belasting te betwisten, tenzij je een geval van overmacht kan aantonen!

 

Het bezwaarschrift moet je schriftelijk indienen (op dit moment wordt bij ons enkel de mogelijkheid van een klassieke brief voorzien), moet ondertekend en gemotiveerd zijn.

 

Een gemotiveerd bezwaarschrift maakt melding van:

  • het voorwerp van het bezwaarschrift (vb. bezwaar tegen de aanslag van de gemeentebelasting op motoren voor het aanslagjaar 2011)
  • de feiten en de ingeroepen middelen (waarom je het bezwaar indient en de eventuele bewijzen waarop je je steunt)

De aangehaalde motieven moeten het gemeentebestuur in staat stellen het geschil te onderzoeken en een beslissing te nemen over het ingediende bezwaar. 

 

Je kan in je bezwaarschrift uitdrukkelijk vragen om gehoord te worden in een hoorzitting.