Naar inhoud

Meer info

Sportregio Zuiderkempen ILV

Logo Sportregio Zuiderkempen ILV

 

 Participerende gemeenten

Sportregio Zuiderkempen ILV is een interlokaal en sportief samenwerkingsverband tussen volgende gemeenten:


- Balen
- Dessel
- Geel
- Kasterlee
- Laakdal
- Meerhout
- Mol
- Retie.

 

 Oprichting en doel

Sportregio Zuiderkempen Interlokale Vereniging is opgericht in 1987 met als doel de contacten tussen de provincie en haar gemeenten te stimuleren. Dit creëert mogelijkheden om informatie en ervaringen uit te wisselen en sportpromotionele activiteiten en vormingsinitiatieven te organiseren en te coördineren.

 

Vanaf 1 januari 2015 zal de provincie niet meer structureel participeren in Sportregio Zuiderkempen ILV maar speelt zij enkel nog een ondersteunende rol.

 

 Structuur

Bestuurlijke werking

Op beleidsplatform worden jaarlijks twee algemene vergaderingen gepland tussen:

- de vertegenwoordigers van de regiogemeenten: de schepenen van sport, de sportfunctionarissen of 
  sportverantwoordelijken en de sportraadvoorzitters of -afgevaardigden
- vertegenwoordigers van de provincie
- vertegenwoordigers van partners zoals BLOSO, ISB, SVS, ...


Contact tussen de sportfunctionarissen, de sportraden en externe partners, het bespreken van beleidsgerichte voorstellen, informatie uitwisselen en vormgeving van projecten zijn de belangrijkste accenten van deze vergadering.


De werkgroepvergaderingen waarvan de sportfunctionarissen deel uit maken, verzekeren de verdere uitwerking en opvolging van het jaarprogramma.

 

Inhoudelijke werking

Acht gemeenten bundelen hun krachten met betrekking tot het sportbeleid om samen sterke projecten voor moeilijker te bereiken doelgroepen uit te werken en zo de kans op slagen te vergroten.

 

Voor de periode 2015-2019 wordt het accent gelegd op:

(1) structureel overleg

(2) projecten die we moeilijk alleen kunnen doen wegens een tekort aan eigen middelen of meoilijk te bereiken doelgroepen

(3) uitstippelen van een actieplan rond kansengroepen door middel van transversale samenwerking

 

Voor deze laatste pijler werd tussen de acht participerende gemeenten een afsprakennota ondertekend die je kan downloaden. Deze heeft betrekking op het decreet lokaal sportbeleid inzake beleidsprioriteit 4 van de Vlaamse Regering met name "Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in  sport".

 

 Werkingsmiddelen

De financiële inbreng van de deelnemende gemeenten in de interlokale vereniging Sportregio Zuiderkempen bedraagt 0,050 €/inwoner per gemeenten.