Naar inhoud
persoonsgebonden zaken / lokale economie

Markt 1

2450 Meerhout


T 014 25 90 67
F 014 30 37 80

Uitbatingsvergunning

Wil je een vaste horeca-inrichting openen? Dan heb je voorafgaandelijk een schriftelijke vergunning nodig van de burgemeester. Occasionele horeca-inrichtingen zijn van dergelijke vergunningsplicht vrijgesteld.

 

De vergunning is gebonden aan de exploitant en aan de vaste horeca-inrichting.

 

Wanneer de exploitant wijzigt of een nieuwe vaste horeca-inrichting wordt opgestart, dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 

Onder nieuwe inrichting verstaan we:

  • een nieuwbouw
  • wanneer er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt overeenkomstig het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
  • wanneer de aard van de handelsactiviteit wijzigt
  • wanneer er in een bestaande horecazaak een verbouwing met stedenbouwkundige vergunning gebeurt, voor dat gedeelte waarop de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft.

 

Deze vergunning is aan diverse voorwaarden verbonden. Reken op minimum twee maanden om inlichtingen in te winnen wanneer je een horeca-inrichting wil openen.

 

Termen:

  • Vaste horeca-inrichting: elke plaats of lokaliteit waar voeding en/of drank van welke aard ook voor gebruik ter plaatse wordt verkocht of (gratis) verstrekt.
  • Occasionele horeca-inrichting: de vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegendheid die, naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste tienmaal per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen worden gehouden.
  • Exploitant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in enige hoedanigheid en/of voor eigen rekening, een werkzaamheid uitoefent die erin bestaat of er mede in bestaat een horecazaak te exploiteren. Met exploiteren wordt ook bedoeld het openen, het heropenen, de overname en de aanpassing van een horecazaak.

Meer info

Netka Croonenborghs

team lokale economie

administratief medewerkster

T 014 25 90 67

E economie@meerhout.be