Naar inhoud
groen en milieu

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 49
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Onderhoud openbaar groen

Het gemeentelijk groenteam is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, speelpleintjes, bomenrijen, openbare groenstroken, bloemen/plantenbakken, gazons en bermen, parken, grachten en waterlopen. Een gemotiveerde ploeg groenarbeiders is elke dag op pad om het openbaar groen te verzorgen.


Bermbeheer

Het beheer van de bermen dient te gebeuren volgens de richtlijnen van het Bermbesluit van 27 juni 1984. Hierin staan maatregelen vervat die de bermen een bloemrijker en natuurlijker uiterlijk zullen geven. De bedoeling van dit bermbeheer is om meer kansen te bieden aan planten en dieren om in de bermen een leefgebied te vinden. Bermen kunnen ook verbindingen vormen tussen natuurgebieden. Bloemrijke bermen worden ook als aangenaam ervaren.

Er mag nog maximaal tweemaal per jaar gemaaid worden. De eerste maaibeurt mag niet vóór 15 juni starten, de tweede maaibeurt niet vóór 15 september. In de bebouwde zones kan hierop een uitzondering toegestaan worden. Biocidegebruik in de bermen is strikt verboden, zowel door de overheid als door particulieren.


Onkruidbestrijding

De gemeente kiest ervoor om de ongewenste kruiden in het openbaar groen milieubewust te bestrijden. Dit houdt in dat ze zoveel als mogelijk mechanisch worden bestreden door middel van schoffelen en harken. Het toepassen van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in het openbaar groen wordt tot een minimum beperkt. Met het oog op de onderhoudskosten betekent dit wel, dat de plantsoenen niet het gehele jaar door kruidvrij kunnen zijn. Dit is vooral het geval in zomers met relatief veel regen, waardoor de ongewenste kruidachtigen harder groeien.
Meer info vind je op de website www.zonderisgezonder.be.


 

Wie helpt mee?

Naast het melden van problemen bij de gemeente kan je natuurlijk zelf ook het een en ander doen aan de kwaliteit van de openbare ruimte en de leefbaarheid in uw buurt. Het vegen van de stoep voor de deur werd vroeger als gewoon gezien. Tegenwoordig is dit niet meer zo vanzelfsprekend. En toch, het even oppakken en meenemen van zwerfvuil is zo gebeurd. Ook het elkaar aanspreken op ongewenst gedrag kan de leefbaarheid in een straat of buurt verbeteren. Het zou mooi zijn als iedereen een steentje bijdraagt aan het schoonhouden van de omgeving!