Naar inhoud
groen en milieu

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 49
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Bestrijden van distels

Ten behoeve van de landbouw bestond in Vlaanderen een wettelijke verdelgingsplicht voor vier soorten distels, namelijk akkerdistel, speerdistel, kale jonker en kruldistel.

 

 Door het arrest van de Raad van State  nr. 237590 van 9 maart 2017 is het bestrijden van distels niet langer verplicht. De algemene verplichting om de bloei van 4 soorten distels te beletten komt te vervallen wegens het gebrek aan decretale rechtsgrond voor artikel 43 van het KB van 19 november 1987. Ook het opleggen van algemene bestrijdingsmaatregelen aan derden om op hun terreinen distels te bestrijden is niet langer mogelijk.

 

In de mate het verwijderen van distels echter gepaard gaat met het wijzigen van bepaalde (beschermde) vegetaties in de zin van artikel 7 en/of artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu gelden de verbodsbepalingen, respectievelijk vergunningsplicht uit deze bepalingen wel.