Naar inhoud
financiën

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 33
F 014 24 99 58
E-mail

Belastingreglement op de aanvragen van vergunningsplichtige inrichtingen

Het gemeentebestuur van Meerhout heft vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een belasting

op de aanvragen tot het in bedrijf nemen en/of houden in het kader van een als

hinderlijk beschouwde inrichting.

De belasting treft eveneens de aanvragen tot het veranderen van een inrichting, evenals de

aanvragen die de hernieuwing van een vergunningtermijn tot doel hebben, alsmede deze die

het gevolg zijn van het vergunningsplichtig worden naar aanleiding van de inwerkingtreding van

het Vlarem of latere wijzigingen.

 

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:

 

1) klasse 1:

Vergunningsaanvragen voor nieuwe inrichtingen, een hernieuwing van de vergunning en een

verandering van de inrichting en waarvoor bovendien een openbaar onderzoek vereist is

volgens het Vlarem: 750 euro.

- Alle andere aanvragen met betrekking tot inrichtingen van klasse 1: 125 euro.

 

2) klasse 2:

- Vergunningsaanvragen voor nieuwe inrichtingen, een hernieuwing van de vergunning en

- een verandering van de inrichting en waarvoor bovendien een openbaar onderzoek vereist

is volgens het Vlarem: 125 euro.

- Alle andere aanvragen met betrekking tot inrichtingen van klasse 2: 60 euro.


Het volledige belastingreglement kan je hieronder downloaden.

 

Als je niet akkoord gaat met de inning moet je een bezwaarschrift indienen

 

Het bezwaarschrift richt je aan het college van burgemeester en schepenen, team Financiën, Markt 1, 2450 Meerhout.

Voor het indienen van het bezwaarschrift beschik je over een bezwaartermijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van de contante inning.

 

Na het verstrijken van deze termijn beschik je over geen enkele mogelijkheid meer om de belasting te betwisten, tenzij je een geval van overmacht kan aantonen!

 

Het bezwaarschrift moet je schriftelijk indienen (op dit moment wordt bij ons enkel de mogelijkheid van een klassieke brief voorzien), moet ondertekend en gemotiveerd zijn.

 

Een gemotiveerd bezwaarschrift maakt melding van:

  • het voorwerp van het bezwaarschrift (vb. bezwaar tegen de aanslag van de gemeentebelasting op motoren voor het aanslagjaar 2011)
  • de feiten en de ingeroepen middelen (waarom je het bezwaar indient en de eventuele bewijzen waarop je je steunt)

 

De aangehaalde motieven moeten het gemeentebestuur in staat stellen het geschil te onderzoeken en een beslissing te nemen over het ingediende bezwaar. 

 

Je kan in je bezwaarschrift uitdrukkelijk vragen om gehoord te worden in een hoorzitting.