Naar inhoud
persoonsgebonden zaken / veiligheid

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 27
F 014 24 99 57
E-mail

Meer info

Politiecodex

De wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013, kortweg nieuwe GAS-wet, werd na een maatschappelijk debat en uitgebreid politiek debat goedgekeurd.

 

Elke gemeente kan zelf bepalen welke aspecten uit de nieuwe wet ze al dan niet wil overnemen. Zo is de verlaging van de leeftijdsgrens tot veertien jaar een mogelijkheid, maar geen verplichting. Daarnaast bevat de wet nieuwigheden die gemeenten verplichten de procedure nog strikter toe te passen. De overtreder heeft meer rechtsbescherming.

 

De politiecodex werd naar aanleiding van deze nieuwe wet en het maatschappelijk debat hierover opnieuw herbekeken in de werkgroep. Dit resulteerde in een aantal voorstellen tot wijziging. De voorstellen werden ook voorgelegd aan de adviesraden.

 

De gemeenteraad besliste om de minimumleeftijd te behouden op zestien jaar.

 

Wat verandert er wel?


Hieronder volgen een aantal wijzigingen.

  • Een gemeenschapsdienst is een mogelijk alternatief voor een geldboete.
  • Ouderlijke betrokkenheid: de sanctionerend ambtenaar kan de ouders voor het opstarten van de procedure vragen welke opvoedkundige maatregelen ze zullen nemen en pas daarna beslissen om de procedure al dan niet op te starten.
  • Een verhoging van de geldboetes tot max 350 euro, voor minderjarigen: 175 euro.
  • Vernieling van een auto en vermomming wordt een nieuwe gemengde inbreuk waar het parket eerst kan beslissen of ze zelf gaan vervolgen of niet.
  • Uitbatingsvergunning voor nieuwe horecazaken (artikel 69-1 tot en met 69-3).
  • Wijziging sluitingsuur (artikel 46 en verder).
  • Nieuwe bepaling over tijdelijke en blijvende bewegwijzering (artikel 143-1 en 143-2).
  • Nieuwe regeling met betrekking tot aanplakken (artikel 180 en verder).

 

Voor de zogenaamde gemengde inbreuken, dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd ( onder andere beschadigingen andermans roerende of onroerende goederen, vernieling voertuig, nachtlawaai,…) is een protocol afgesloten met het Parket. Dit protocol kan je hieronder downloaden. (gepubliceerd op 1 januari 2017)

 

Voor een volledige overzicht van alle GAS-overtredingen en wijzigingen kan je hieronder de politiecodex vinden.