aanvraag boordsteenverlaging

online aanvragen

Voor het aanpassen van een boordsteen is een toelating van het college van burgemeester en
schepenen vereist. Je dient hiervoor een online aanvraag boordsteenverlaging te doen.

voor wie?

Er is in principe maximum 1 aaneensluitende aanpassing van een boordsteen van maximum 5 meter breed per perceel. Deze kan enkel worden toegestaan voor noodzakelijke inritten.
Mits motivering kan hiervan afgeweken worden.

voorwaarden

Bij de beoordeling van de aanvraag worden volgende
elementen in overweging genomen:

• de bestaande toestand bij de inwerkingtreding van dit reglement
• de verkeersveiligheid
• het normale gebruik en de vlotte ontsluiting van het perceel
• het aantal woongelegenheden op het perceel
• het aantal wegen die grenzen aan het perceel 
• de toegang tot vergunde parkeerplaatsen
• de grootte van het perceel
• bomen of beplantingen op het openbaar domein (maximaal behoud van bestaande
 aanplantingen en minimaal hypothekeren van toekomstige aanplantingen)
• aanwezigheid van nutsvoorzieningen en openbare verlichting
• de draaicirkels van de voertuigen die frequent gebruik maken van de verharding
• de breedte van de openbare weg in combinatie met de draaicirkels van de voertuigen die
 frequent gebruik maken van de verharding
• de breedte van de verharding op het perceel.

procedure

De werken worden uitgevoerd door of in opdracht van het lokaal bestuur. Als er achterliggende verharding aanwezig is, wordt deze ook aangepast.

bedrag

Het bekomen van de toelating en de uitvoering van de werken is kosteloos.
Het eventueel verplaatsen van nutsvoorzieningen en openbare verlichting gebeurt door de betrokken beheerder ervan. De kosten hiervan zijn ten laste van de aanvrager/eigenaar.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.