GAS - gemeentelijke administratieve sanctie

Terwijl je vroeger bij bepaalde overtredingen moest verschijnen voor de politierechtbank en je bestraft werd met politiestraffen, word je nu doorverwezen naar een sanctionerende ambtenaar. 

Het lokaal bestuur staat nu zelf in voor de organisatie, vervolging en het opleggen van een sanctie. Het gevoel van straffeloosheid bij de dader neemt hiermee af, en zo ook het gevoel van onmacht bij de benadeelde. Een sanctionerend ambtenaar behandelt nu kleinere overtredingen die storend zijn. Voorbeelden van zo’n overtredingen zijn lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, graffiti of wildplakken. De administratieve sancties worden op korte termijn opgelegd; er is dus een snellere reactie bij een overtreding. 

De 3 gemeenten van de politiezone, Geel, Laakdal en Meerhout, werken nauw samen in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Zo worden dezelfde feiten in de 3 verschillende gemeenten bestraft met eenzelfde administratieve sanctie. Daarnaast doen de 3 gemeenten beroep op dezelfde sanctionerende ambtenaar, Ann Heylen. Zij treedt ook op in het kader van een interlokale vereniging voor in totaal 14 Kempische gemeenten. Dezelfde overtredingen in deze gemeenten worden zo op dezelfde manier behandeld. 

Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten ook bepaalde parkeerinbreuken sanctioneren met een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit wordt GAS 4 genoemd.

De gemeente/stad past vanaf 1 januari 2022 deze procedure toe.

Voorheen werden deze inbreuken behandeld door het parket.

Het gaat om volgende inbreuken:

  • - Inbreuken op de regels rond het stilstaan en parkeren
  • - Het negeren van de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone) die worden vastgesteld door automatisch werkende toestellen.

Protocolakkoord

Voor deze inbreuken werd een protocolakkoord afgesloten met de procureur des Konings. In dit akkoord staan bepalingen omtrent informatie-uitwisseling, de wijze van behandeling van de dossiers en rapportering. Dit akkoord is tevens terug te vinden in de bijlages op deze pagina.

Procedure

De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.

De overtreder ontvangt een gewone brief (geen aangetekende) met omschrijving van de overtreding en de uitnodiging tot het betalen van de sanctie binnen een termijn van 30 dagen.

Per categorie is wettelijk vastgelegd hoe hoog de geldboete is.

  • 1e categorie: €58

Voorbeelden: overtredingen van een verbod voor stilstaan of parkeren op woonerven, parkeren in voetgangerszones, parkeren in tegengestelde rijrichting, onjuiste aanduidingen maken op de parkeerschijf, fiets hinderlijk of gevaarlijk parkeren, negeren verbodsbord verboden toegang in beide richtingen of voetgangerszone ...

  • 2e categorie: €116

Voorbeelden: parkeren op het voetpad, parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder de officiële kaart …

Indien de overtreder niet akkoord is met de opgelegde sanctie, kan deze binnen diezelfde 30 dagen schriftelijk verweer indienen. Dit kan via gasverkeer@geel.be of via gewone post.

Is de boete hoger dan 70 euro, dan kan de overtreder vragen om mondeling gehoord te worden.

Telefonisch verweer is niet mogelijk.

Vervolgens zal de sanctionerend ambtenaar het verweer beoordelen:

  • - wordt het verweer als ongegrond gezien, dan zal opnieuw een uitnodiging tot betaling van de sanctie volgen. Er zal opnieuw een termijn van 30 dagen starten.
  • - als het verweer als gegrond wordt gezien, wordt het dossier afgesloten of wordt de boete eventueel geherkwalificeerd.

Als de overtreder geen verweer indient én de boete niet binnen de 30 dagen betaalt, volgt er een nieuwe herinneringsbrief met het verzoek om binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te betalen.

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand beroep mogelijk bij de politierechtbank.

Wil je graag meer informatie over gemeentelijke administratieve sancties en de politiecodex, download dan zeker onderstaand document. 

meer info

politiecodex

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.