Kan ik naar het buitenland?

Sinds 15 juni 2020 is het weer toegelaten om te reizen vanuit en naar België, voor alle landen van de Europese Unie, van de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk.

op eigen risico

Reizen is op eigen risico is. De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden.

Indien je van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Draag een mondmasker in de luchthaven

Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of een alternatief in stof, vanaf het betreden van de luchthaven. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit België naar landen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk?

Het is mogelijk om te reizen naar de landen van de EU, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk vanuit België, met uitzondering van de gebieden aangeduid als rode zones, onder voorbehoud van de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen.

De binnenkomst in deze landen hangt ook af van de toestemming van het land in kwestie.
De lidstaten kunnen ook beperkende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

De FOD Buitenlandse Zaken werkt op zijn website met kleurencodes om aan te geven of reizen naar een bepaald land of bepaalde regio mogelijk is.

 • Rood: voor deze landen/zones geldt een reisverbod voor niet-essentiële (toeristische) reizen gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF het land in kwestie laat geen Belgen toe op het grondgebied.
 • Oranje: het is mogelijk om naar deze landen/gebieden te reizen, maar wordt sterk afgeraden gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF omdat het land van bestemming restricties voor toeristen oplegt, zoals een verplichte COVID-test of quarantaine bij aankomst in het land.
 • Groen: reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

Let op: het bovenstaand advies betreft enkel niet-essentiële reizen zoals toerisme. Essentiële reizen zijn mogelijk WEL toegelaten.

Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk naar België?

Het is mogelijk om te reizen van de landen van de EU, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk naar België, onder voorbehoud van de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen.

In het geval van een lokale heropflakkering binnen Europa, is het mogelijk dat er bijkomende maatregelen in werking treden voor bepaalde “zones” wanneer je hiervan terugkeert.

De Belgische aanpak voor de terugkeer van reizigers maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be.

Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist van en naar bestemmingen buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk?

Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht tot nader order. Momenteel worden deze landen beschouwd als rode zones. Meer info: https://diplomatie.belgium.be.

Ingeval van essentieel werk of dwingende reden:

Niettemin, mogen de volgende categorieën personen ongeacht het doel van de reis vanuit “derde landen” naar de EU-lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden reizen:
a) Burgers van de Unie en onderdanen van derde landen die op grond van overeenkomsten tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en die derde landen, anderzijds, rechten van vrij verkeer genieten die gelijkwaardig zijn aan die van de burgers van de Unie, alsook hun respectieve familieleden;
b) Onderdanen van derde landen die langdurig ingezetene zijn op grond van de richtlijn langdurig ingezetenen en personen die hun verblijfsrecht aan andere EU-richtlijnen of aan het nationale recht ontlenen of over een nationaal visum voor verblijf van langere duur beschikken, alsook hun respectieve gezinsleden.

Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone (EU+-gebied) en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht tot en met 7 juli en zal tegen die tijd opnieuw worden geëvalueerd.

Vanaf 8 juli (datum indicatief) zou het mogelijk zijn om te reizen vanuit België naar landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl) en om te reizen naar België vanuit deze landen.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

 1. gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg
 2. grensarbeiders
 3. seizoenarbeiders in de landbouw
 4. vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig
 5. diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie
 6. passagiers op doorreis
 7. passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen
 8. zeelui
 9. personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen, met inachtneming van het beginsel van ‘non-refoulement’
 10. onderdanen van derde landen die voor studie reizen
 11. hoogopgeleide werknemers uit derde landen als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht.

Het is altijd noodzakelijk om deze verplaatsingen voor het verrichten van essentieel werk of dwingende redenen te kunnen staven met een aannemelijk bewijs, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of een geboorteakte om een familieband aan te tonen, een arbeidscontract, een medisch attest verstrekt door een officiële zorginstantie of zorgverstrekker, een bewijs van overlijden, juridisch bindende documenten …

Kijk voor meer info op: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#faq bij het thema 'internationaal'.

Wanneer moet ik een 'public health passenger locator form' invullen?

Kijk hiervoor op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#faq bij het thema 'internationaal'.

Wanneer moet ik in quarantaine?

Zelfisolatie is een bevoegdheid van de deelstaten. Meer informatie hierover kan je op de website van de deelstaten vinden.

 1. Wanneer je vanuit België naar het buitenland reist
  Het staat ieder land vrij om quarantaine voor reizigers die op het grondgebied aankomen in te stellen. Het is daarom sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
 2. Wanneer u vanuit het buitenland naar België reist
  In België is zelfisolatie en het ondergaan van een COVID19-test in principe verplicht voor reizigers uit uit rode zones.Voor terugkeerders uit oranje zones wordt dit zeer sterk aangeraden. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken.

Ook voor essentiële verplaatsingen uit rode zones is zelfisolatie de regel. Hiervan mag enkel worden afgeweken indien deze zelfisolatie ervoor zou zorgen dat het ‘essentiële aspect’ van de reis niet zou kunnen doorgaan. De zelfisolatie mag dus enkel opgeheven worden om het essentiële reisdoel te vervullen en enkel in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld.

Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de zelfisolatie twee weken respecteren vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij wel in zelfisolatie te blijven.

Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden. Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de essentiële verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de zelfisolatie.

Wat moet ik verstaan onder het begrip 'quarantaine'?

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.