Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Schoolomgeving

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan, kortweg RUP, willen we de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied vastleggen op basis van een aantal ruimtelijke krachtlijnen. Deze mogelijkheden werden onderzocht via ontwerpend onderzoek waarbij het onderzoek en het ontwerp in één proces verweven waren. Het lokaal bestuur, experts en ontwerpers zaten hiervoor samen aan tafel. Resultaat: een masterplan.

Het RUP beschrijft de juiste voorwaarden om de uitvoering van het masterplan mogelijk te maken. Hierbij wordt maximaal ingezet op het versterken van de bestaande gemeenschapsvoorzieningen en het creëren van ruimte voor bijkomende gemeenschapsvoorzieningen. We houden hierbij rekening met de sterke punten van het gebied: groen, toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers ...

Fase 1: Opmaak startnota, publieke raadpleging en adviesvraag

De startnota, inclusief beoordeling van de milieueffecten, werd opgemaakt. Deze nota bevat de inhoudelijke aanzet voor het RUP en de beoordeling van de planvoornamen in functie van mogelijke effecten op het milieu. De procesnota beschrijft het planningsproces.

De publieke raadpleging liep van 2 december 2022 tot en met 30 januari 2023. In deze periode konden burgers de start- en procesnota inkijken en suggesties of opmerkingen overmaken. Het lokaal bestuur organiseerde ook een infomarkt op 20 december.

Tegelijk met de publieke raadpleging, werd advies gevraagd aan de te consulteren adviesinstanties.

Fase 2: Opmaak scopingsnota

De scopingsnota werd opgemaakt. Deze nota bouwt verder op de startnota: de ontvangen adviezen en inspraakreacties van de raadplegingsronde zijn erin verwerkt en er is beschreven hoe met deze adviezen en inspraakreacties wordt omgegaan.

Volgende fases

  • 3. opmaak voorontwerp RUP en adviesronde
  • 4. opmaak ontwerp RUP, voorlopige vaststelling en openbaar onderzoek
  • 5. opmaak RUP en definitieve vaststelling

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.