Vacature teamleider wegen 1 (m/v)

Voor de aansturing van ons team wegen 1 is lokaal bestuur Meerhout op zoek naar een teamleider.

De teamleider wegen 1 zorgt voor een efficiënte werking van het team wegen 1 door dagdagelijkse aansturing en coördinatie van de medewerkers van het team wegen 1.

Daarnaast zorgt deze teamleider voor een efficiënte benutting van de ter beschikking zijnde arbeidsmiddelen.

Ook staat hij/zij onder andere in voor de volgende werkzaamheden op openbaar verhard domein (grijs domein) en aan het gemeentelijk patrimonium:

 • herstellen van zandwegen en halfverhardingen

 * beperkte nivelleringswerken van zandpaden

 * renovatie van dolomietpaden

 • herstellen asfaltwegen

 * opvullen van kleinere gaten met koude asfalt

 * opvullen van scheuren

 • herstellingen betonwegen

 * gaten in de betonwegen herstellen

 * kleinere verzakkingen uitslijpen en vervangen

 • algemene klinkerwerken

 * klinkerwerken

 * kleinere verzakkingen in bestaande klinkerpaden en klinkerwegen herstellen

 • herstellen van goten/fietspaden

 * proper houden van de gemeentegoten en eventuele herstellingen of vervangingen

 * fietspaden: herstellingen van gemeentelijke fietspaden

 • grotere ruwbouwwerken aan gemeentelijk patrimonium

 * allerhande metselwerken

 * allerhande funderingswerken

 • beperkte dakwerken aan gemeentelijk patrimonium

 * roofing/Epdm

 * staalplaaten/golfplaten

 * dakpannen/schaliën

 * daktimmer (beperkt)

 • Ondersteunende werkzaamheden bij andere teams en/of evenementen

Tenslotte verzorgt de teamleider wegen 1 mee de 'PRIO permanentie beurtregeling' buiten de gewone werkuren om allerhande interventies te doen bij eventuele onvoorziene omstandigheden en winter-strooidiensten.

voor wie?

Voor de functie van teamleider wegen 1 is er geen diplomavereiste maar je beschikt over minimaal 2 jaar relevante technische beroepservaring, bij voorkeur in wegeniswerken.

voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een functie moeten de kandidaten:

 1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren
 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
 3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. (de kandidaat die wordt aangesteld zal, voor hij/zij in dienst komt, opgeroepen worden voor een medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer)

De algemene aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een functie moeten de kandidaten:

 1. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (De gemeente Meerhout is gelegen in de provincie Antwerpen, dat behoort tot het Nederlandse taalgebied. Iedere plaatselijke dienst, die in het Nederlands taalgebied gevestigd is, gebruikt uitsluitend de taal van zijn gebied. Deze kandidaten beschikken over een grondige kennis van de Nederlandse taal (spreken, lezen, schrijven en begrijpen)
 2. slagen voor de selectieprocedure
 3. voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is (voor deze functie is er geen diplomavereiste)

procedure

De selectieprocedure bestaat uit 3 delen:

 • - Deel 1: een schriftelijk gedeelte (30 punten) met competentieproef: je wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. Je tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst.
 • - Deel 2:
  • praktische proef (20 punten): De kandidaten moeten één of meer proeven doen in overeenstemming met de opdrachten zoals omschreven in de functiebeschrijving. Aan de kandidaat kan worden gevraagd tijdens de uitvoering van de praktische proef om mondelinge toelichting te geven over de werkwijze, gebruikte technieken, werktuigen, toepassing veiligheidsvoorschriften en beschermingskledij.
  • grondig sollicitatiegesprek (50 punten): Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.
 • - Deel 3: Assessment center: tijdens een assessment center wordt de kandidaat beoordeeld door twee verschillende assessoren die daarvoor een geïntegreerde set van technieken gebruiken. Dit capacitair onderzoek op niveau van de functie beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. Er wordt een uitspraak gedaan naar de geschiktheid van de kandidaat (niet geschikt, geschikt).

Om voor de aanwerving in aanmerking te komen, dient de kandidaat 60% te behalen op:

- de competentieproef

- praktische proef

- grondig sollicitatiegesprek.

en bevat het rapport van het assessment center, de vermelding 'geschikt'.

Examendatum selectieprocedure

Deel 1: maandag 4 mei 2020 om 19.00 uur

Deel 2: donderdag 14 mei 2020 vanaf 9.00 uur

Deel 3: Assessment center in afspraak met de weerhouden kandida(a)ten

bedrag

De medewerker wordt aangeworven in contractueel verband, voltijds voor onbepaalde duur.

Weddeschaal: D4-D5

Bruto maandwedde - D4 met 0 jaren anciënniteit: 2 451,91, euro (index 1,7410) bij een voltijdse tewerkstelling.

Er kan tot maximum 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Als voorbeeld en louter ter illustratie vermelden we het brutoloon bij een anciënniteit van 8 jaar: 2 647,77 euro per maand

Bovenop je loon kan je recht hebben op:

 • een uitdagende werkomgeving met heel wat eigen verantwoordelijkheid
 • mogelijkheid tot zelfontwikkeling en tot permanente bijscholing
 • een ruim pakket verlofdagen zijnde minimaal 31, met opgebouwde anciënniteit te verhogen tot 35, alsook 14 feestdagen
 • een haard- of standplaatstoelage
 • maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag VTE)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding (0,24 euro/km)
 • een hospitalisatieverzekering (vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)
 • en werkgeversbijdrage in de uitbouw van een tweede pensioenpijler

afhandeling

Lokaal bestuur Meerhout is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap.

wat meebrengen?

Wil je graag solliciteren voor deze functie, bezorg ons dan je sollicitatiedossier uiterlijk op vrijdag 3 april 2020.

Hoe?

 • Per post aan Gemeentebestuur Meerhout, tav Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout
 • Tegen ontvangstbewijs: bij team personeel in het gemeentehuis, Markt 1 te 2450 Meerhout.
 • digitaal via het e-loket van de gemeentelijke website

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert)
 • curriculum vitae (CV).

De datum van verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

De datum van de poststempel en van de persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs geldt als datum van verzending.

meer info

Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de sollicitatieprocedure kan je bekomen bij de personeelsdienst op het nummer 014 24 99 32.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.