vacature poetshulp dienstencheques

We zijn op zoek naar meerdere poetshulpen die graag een zinvolle job uitoefenen met een hart zowel voor de klanten als voor het poetsen. Als poetshulp dienstencheques ga je langs bij de klanten om hun huis te poetsen. Omdat deze klanten thuis zijn wanneer je langskomt, verwachten we ook dat je een luisterend oor biedt.

Als poetshulp dienstencheques word je aangeworven in contractueel verband, deeltijds met een contract van min. 19u/ week en max. 33u/week. De effectieve tewerkstellingsbreuk is bespreekbaar in overleg met de leidinggevende.

Hoofddoel van de functie

De poetshulp staat in voor het regelmatig onderhoud van de woning bij mensen die dit niet meer zelf kunnen, of ter ondersteuning van de mantelzorg, die de overige zorg voor de bepaalde persoon opneemt.

Taakomschrijving:

ten aanzien van de klanten:

- uitvoeren van wekelijks of 2-wekelijks onderhoud en sporadische onderhoudstaken

- onderhouden en schoonmaken van gebruikte materialen van de hulpvrager

- aandacht, begrip en belangstelling hebben voor de hulpvrager

- respecteren van het beroepsgeheim

- het doorbreken van de eenzaamheid van de bewoner, onder andere door het luisteren naar en praten met hem/haar

- de zelfredzaamheid van de bewoner zoveel mogelijk stimuleren

- de veiligheid van de bewoner thuis bevorderen en proberen om ongevallen te voorkomen

- klanten zelfstandig opvangen en verhelpen, en eventueel de klant doorverwijzen naar de coördinator

ten aanzien van de collega's

- inspringen en ondersteunen bij afwezigheid van collega's

- nuttige informatie doorgeven aan de collega die inspringt

ten aanzien van de coördinator:

- signaleren van tekortkomingen bij werkmiddelen, kwaliteit van materialen, ...

- signaleren van onveilige situaties op de werkvloer

- opvolgen van richtlijnen met betrekking tot veiligheid

- constructief deelnemen aan werk gerelateerd overleg

- formuleren van suggesties die kunnen bijdragen tot een betere, klantgerichte dienstverlening

- afspraken met betrekking tot het werkrooster, verlofregeling, ... nakomen

- rekening houden met de instructies en adviezen van de coördinator. 

voor wie?

Voor deze vacature zijn er geen specifieke diplomavoorwaarden.

voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor deze functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor deze functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

De algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de Nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de Nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereisten opgelegd volgens de reglementering van de hogere overheid.

procedure

Voor deze functie kan je solliciteren door het bijgevoegde sollicitatieformulier te bezorgen.

Hoe bezorg je dit ?

 • ofwel per post aan OCMW Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • ofwel geef je het tegen ontvangst af bij team personeel in het gemeentehuis
 • digitaal via het e-loket van de gemeentelijke website.

Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de sollicitatieprocedure kan je nalezen op de website www.meerhout.be of bekomen bij de personeelsdienst op het nummer 014 24 99 32 of vacatures@meerhout.be

bedrag

Ons aanbod

De poetshulp dienstencheques wordt aangeworven in contractueel verband, deeltijds voor onbepaalde duur.

Deeltijds: min. 19/u per week en max. 33u/week. Tewerkstellingsbreuk is bespreekbaar in overleg met de leidinggevende.

Weddeschaal: E1 - E3

Bruto maandwedde - E1 met 0 jaren anciënniteit: 2 252,39 euro euro (index 2,0399) bij een voltijdse tewerkstelling. Er dient een verrekening te gebeuren à rato van de deeltijdse prestaties.

De functie is open verklaard als knelpuntberoep waardoor relevante beroepservaring in de privésector, als zelfstandige en/of bij een andere overheid, onbeperkt in aanmerking kan genomen worden (zowel voor de graadanciënniteit, niveauanciënniteit als dienstanciënniteit).

Op aanvraag kan je een loonsimulatie bekomen; zo kunnen we voor elke kandidaat een correcte berekening maken. De aanvraag kan telefonisch gebeuren op het nummer 014 24 99 32 of via e-mail op vacatures@meerhout.be.

Bovenop je loon kan je recht hebben op:

 • een uitdagende werkomgeving met heel wat eigen verantwoordelijkheid
 • mogelijkheid tot zelfontwikkeling en tot permanente bijscholing
 • een ruim pakket verlof zijnde 20 wettelijke en 6 extralegale verlofdagen, alsook 11 feestdagen
 • een haard- of standplaatstoelage
 • maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag VTE)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer woon-werk verkeer
 • een fietsvergoeding (0,35 euro/km) woon - werk verkeer
 • een hospitalisatieverzekering (ten laste bestuur vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)
 • een werkgeversbijdrage in de uitbouw van een tweede pensioenpijler
 • bij een meer dan halftijdse tewerkstelling jaarlijks eco-cheques ten bedrage van 200 euro

meer info

selectieprocedure en examendata

De kandidaten worden uitgenodigd voor een:

een praktische proef:

Bij deze praktische proef moeten de kandidaten één of meer proeven doen in overeenstemming met de opdrachten zoals omschreven in de functiebeschrijving. Aan de kandidaat kan worden gevraagd tijdens de uitvoering van de praktische proef om mondelinge toelichting te geven over de werkwijze, gebruikte technieken, werktuigen, toepassing veiligheidsvoorschriften en beschermingskledij.

een grondig sollicitatiegesprek:

Dit gesprek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein.

Om te slagen dienen de kandidaten 60% te behalen op elk deel van de selectieprocedure.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.