vacature begeleider buitenschoolse kinderopvang (m/v)

Ons enthousiast team van begeleidsters buitenschoolse kinderopvang is dringend op zoek naar een collega. Het betreft een vervanging van een afwezige collega tem 31 mei 2023.

Werk jij graag met kinderen, ben je creatief en heb je goesting om je talent bij ons in te zetten?

Dan hebben wij jou nodig!

Als begeleider buitenschoolse kinderopvang sta je in voor de dagelijkse begeleiding van basisschoolkinderen in groepsverband. Tot deze dagelijkse begeleiding behoren de dagelijkse zorg, het creëren van een stimulerende omgeving voor het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen en huishoudelijke taken die verband houden met de zorg voor de kinderen. Het concrete takenpakket hangt mee af van de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en de zorgbehoeften van de kinderen.

Samen met onze 245 andere collega's bouw je mee aan de toekomst van Meerhout en draag je onze KIOSK waarden mee uit: Klantgericht-Integer-Oplossingsgericht-Samenwerken en Kostenbewust.

voor wie?

Je voldoet aan één van de kwalificatievereisten vooropgesteld door Kind en Gezin;

 •  derde jaar van de derde graad Kinderzorg
 • tweede jaar van de derde graad sociale technische wetenschappen of jeugd- en gehandicaptenzorg
 • derde jaar van de derde graad internaatswerking of leefgroepenwerking
 • derde jaar van de vierde graad van de richting ziekenhuisverpleegkundige of psychiatrisch verpleegkundige
 • attest 'begeleider buitenschoolse kinderopvang' georganiseerd door de VDAB
 • attest dat bevestigt dat het eerste en tweede studiejaar van de bachelor opleiding 'onderwijs' of 'orthopedagogie' met vrucht is voltooid

voorwaarden

algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor deze functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor deze functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

de algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de Nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de Nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereisten opgelegd volgens de reglementering van de hogere overheid.

procedure

Kandidaten kunnen hun sollicitatiedossier, uiterlijk op 31 maart 2023, indienen:

 • Per post aan: Gemeentebestuur Meerhout, tav Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout
 • Tegen ontvangstbewijs: bij team personeel in het gemeentehuis, Markt 1 te 2450 Meerhout
 • digitaal via het e-loket van de gemeentelijke website

De datum van verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

De datum van de poststempel en van de persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs geldt als datum van verzending.

Het sollicitatiedossier bestaat uit:

 • Een motivatiebrief (met duidelijke vermelding van betreffende functie)
 • Een curriculum vitae
 • een afschrift van het gevraagde attest of diploma

bedrag

ons aanbod

De begeleider buitenschoolse kinderopvang ontvangt een maandelijkse wedde die valt in de IFIC loonbarema categorie 11:

 • Start Jaarwedde 16 030,79
 • Maandwedde voltijds = 2 567,87 euro (index 1,9222)
 • Maandwedde deeltijds = 1 283,94 euro (index 1,9222)

Er kan tot maximum 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Bovenop je loon kan je recht hebben op:

  • een uitdagende werkomgeving met heel wat eigen verantwoordelijkheid
  • mogelijkheid tot zelfontwikkeling en tot permanente bijscholing
  • een ruim pakket verlofdagen zijnde minimaal 31, met opgebouwde anciënniteit te verhogen tot 35, alsook 14 feestdagen
  • een haard- of standplaatstoelage
  • maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag VTE)
  • een volledige terugbetaling in de onkosten voor openbaar openbaar vervoer
  • een fietsvergoeding (0,25 euro/km)
  • een hospitalisatieverzekering (vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)
  • een werkgeversbijdrage in de uitbouw van een tweede pensioenpijler
  • bij een halftijdse tewerkstelling jaarlijks ecocheques ten bedrage van 100 euro.

afhandeling

De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Interesse in deze tijdelijke functie maar kom je graag eerst eens kijken in onze buitenschoolse kinderopvang, laat het ons zeker weten, dan plannen heel graag een afspraak in. 

meer info

Je bent beschikbaar op volgende dagen en tijdstippen:

 • Maandag, dinsdag en donderdag 6.50-9.00 u en 15.40-18.30 u
 • Woensdag 6.50-9.00 u 11.15-18.30 u
 • Vrijdag 6.50-9.00 u en 14.40-18.30 u

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.