Renteloze lening voor erkende verenigingen

Aanvraag

Verenigingen die erkend zijn door Lokaal bestuur Meerhout kunnen een renteloze lening aanvragen via het aanvraagformulier 'Renteloze lening voor erkende verenigingen'. Je vindt dit formulier onderaan. 

Belangrijke gegevens in het aanvraagformulier:

  1. Gewenste bedrag (max 10 000 euro)
  2. Verantwoording (Beschrijving van de omstandigheden die aanleiding geven tot de aanvraag van de lening)
  3. Bewijsstukken (Resultatenrekening: staat van uitgaven en ontvangsten)
  4. Gewenste terugbetalingstermijn (max 5 jaar)
  5. Jaarlijkse aflossing

Bijkomende bewijsstukken kunnen worden opgevraagd door het betrokken team. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de volledigheid van het dossier.

Behandeling aanvraag

Elke aanvraag wordt onderzocht door een ad hoc samengestelde werkgroep. Deze bestaat uit twee gemeentelijke ambtenaren waarvan minstens één van het team financiën en de ambtenaar belast met de sector waaraan de vereniging gekoppeld is.

De werkgroep zal het aanvraagdossier bekijken en advies uitbrengen bij het college van burgemeester en schepenen. Van elke beoordeling zal een gemotiveerd schriftelijk verslag worden uitgebracht bij het college van burgemeester en schepenen.

Hoogte bedrag

Het bedrag van de lening kan maximum 10 000 euro bedragen.

Borgstelling

De borg kan gesteld worden in de vorm van:

  • Persoonlijke borgstelling
  • Hypothecaire borgstelling

Persoonlijke borgstelling, hoofdelijk beperkt tot een persoonlijk aandeel, waarbij elke borgsteller een contract ondertekent met de gemeente. De persoonlijke borgen zullen minimum 1 000 euro bedragen per borgsteller. De borgsteller kan eender wie zijn. Deze hoeft geen aanvrager, bestuurder of lid van de vereniging te zijn.

De borgstellers waarborgen, desgevallend ieder voor hun deel, hoofdelijk tegenover de gemeente de naleving voor de ontleners van alle in deze overeenkomst aangegane financiële verbintenissen. Zij doen hierbij uitdrukkelijk afstand van het voorrecht van uitwinning (*) en van het voorrecht van schuldsplitsing (*) tegenover de ontleners, de vereniging die zij voorhouden te vertegenwoordigen, als tegen haar wettelijke of feitelijke bestuurder. Degene die borg staat begrijpt bij deze, dat wanneer de ontlener in gebreke blijft, het ganse nog verschuldigde bedrag bij iedere borgsteller kan verhaald worden. Bovendien moet de gemeente niet motiveren, in welke volgorde de borgstellers gecontacteerd worden om het verschuldigde bedrag te betalen.

(*) Voorrecht van schuldsplitsing = Als er verschillende borgstellers zijn hebben zijn het recht om van de schuldeiser te vragen de vordering te verdelen over de verschillende borgstellers. Door afstand te doen van dit recht wordt elke borgsteller dus hoofdelijk aansprakelijk.

(*) Voorrecht van uitwinning = het recht van de borg om van de schuldeiser te vragen om eerst alle goederen van de schuldenaar aan te spreken alvorens de borg aan te spreken.

Hypothecaire borgstelling, borgstelling met onroerend goed, gebeurt bij middel van een notariële akte.

Uitbetaling

Het bedrag wordt uitbetaald na ondertekening van de leningsovereenkomst door het college van burgemeester en schepenen.

Aanwending

De aanvrager verbindt er zich contractueel toe het ontleende bedrag uitsluitend aan te wenden waarvoor de lening wordt aangevraagd. Elke andere aanwending heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het totale ontleende bedrag tot gevolg, vermeerderd met de wettelijke interesten, vanaf de uitbetalingsdatum van de eerste schijf.

Terugbetaling

De ontleners verbinden er zich toe het ontleende bedrag terug te betalen door jaarlijks stortingen van X % van het ontleende bedrag.

 X = 100 % gedeeld door het aantal jaren van de duur van het contract.

De maximum termijn is bepaald op 5 jaar.

De eerste terugbetaling dient te gebeuren uiterlijk vóór 1 november van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de tweede schijf van de lening is uitbetaald.

Bij laattijdige betaling wordt het eisbare bedrag van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met de wettelijke intresten.

In geval van niet-betaling binnen de 15 dagen na aanmaning bij ter post aangetekende brief, wordt het resterende bedrag van de lening onmiddellijk opeisbaar en zal het gehele nog verschuldigde bedrag vermeerderd worden met de wettelijke intresten.

Aanvraag indienen

Een renteloze lening kan je aanvragen via het aanvraagformulier 'Renteloze lening voor erkende verenigingen'

KLIK HIER om een aanvraag in te dienen.

 

meer info

Team Financiën

Steven Lambrecht

Markt 1

2450 Meerhout

014 24 99 33

steven.lambrecht@meerhout.be

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.