vacature administratief medewerker omgeving (m/v)

Ter versterking van ons team omgeving, zijn we op zoek naar een administratief medewerker;

Je staat in voor de dagelijkse afhandeling van dossiers. Het behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen vormt het belangrijkste aandeel van je takenpakket. Je bereidt dossiers voor en je werkt ze eigenhandig af. Je bent klantvriendelijk en onderhoudt het contact met collega’s, klanten of burgers van de gemeente. Je staat in voor de dagelijkse werking van het gemeentebestuur.

 • Administratieve afhandeling van dossiers

Je staat in voor een correcte, administratieve afhandeling van dossiers die binnen je dienst behandeld worden Naast omgevingsvergunningsaanvragen omvat dit ook dossiers rond huisvesting (administratieve afhandeling woningonderzoeken, leegstand,…), opname in het vergunningenregister, stedenbouwkundige attesten,… .

Discretie is hierbij van groot belang. Onder administratieve afhandeling van dossiers wordt verstaan: dossiers nakijken op volledigheid, beslissingen en besluiten opmaken, brieven opmaken en verzenden. De personen die belang hebben bij het dossier verwittigen en informeren. Collega’s, burgers,… inlichten over de uitslag of de beslissing die genomen is. Wijzigingen die zich kunnen voordoen bijhouden en aanpassen in het dossier. Dossiers opvolgen en correct kunnen ingeven in dossierbeheer, dossiers archiveren en klasseren.

 • Inhoudelijke voorbereiding van dossiers - dossierbeheerder

Je moet dossiers inhoudelijk kunnen voorbereiden en kunnen begeleiden van begin tot einde. Hierbij is het belangrijk dat je opzoekingwerk en onderzoek verricht en je de juiste documenten en adviezen opvraagt die van belang zijn voor het dossier. Je zorgt voor een correcte samenstelling van het dossier waarin meteen duidelijk wordt welke beslissingen er in het verleden genomen zijn die betrekking hebben op het dossier. Je onderhoudt contact met alle betrokken partijen die belang hebben bij het dossier. Een nauwgezette opvolging en behandeling van de verschillende stappen binnen het onderzoek is van groot belang. Jij bent verantwoordelijk voor het dossier, je bent met andere woorden de dossierbeheerder. Je neemt de juiste beslissingen en kan deze ook verantwoorden. Je beschikt over de juiste vaardigheden (communicatieve vaardigheden en technisch inzicht).

 • Baliewerk, contacten met klanten onderhouden

Onder baliewerk wordt verstaan: burgers of klanten informeren via het loket of andere communicatiemiddelen. Je bent een belangrijke schakel in het binnenkomend telefoonverkeer: je beantwoordt telefoons, geeft informatie, verbindt door naar andere personen of diensten. Je ontvangt burgers en verstrekt informatie in verband met omgevingsvergunningen en aangelegenheden mbt ruimtelijke ordening en milieu in het algemeen. Je verstrekt informatie over bouwmogelijkheden op percelen. Je ondersteunt aanvragers bij het inbrengen van hun dossier in het omgevingsloket. Je informeert burgers van de gemeente over belangrijke gemeentelijke beslissingen of besluiten. Onder baliewerk wordt ook opzoekingswerk of onderzoek verstaan. Het is de bedoeling dat de burger klantvriendelijk wordt geholpen en kan genieten van een snelle dienstverlening.

voor wie?

Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs of gelijkgesteld.

voorwaarden

de algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor deze functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor deze functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

de algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de Nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de Nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereisten opgelegd volgens de reglementering van de hogere overheid.

procedure

Wil je je kandidaat stellen voor deze functie, stuur dan uiterlijk op maandag 6 april 2020 je sollicitatiedossier aan:

 • Gemeentebestuur Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • of geef het sollicitatiedossier tegen ontvangst af bij team personeel in het gemeentehuis.
 • of solliciteer digitaal via het e-loket van onze gemeentelijke website

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert)
 • een curriculum vitae
 • een afschrift van het gevraagde diploma.

 Een uitgebreide functiebeschrijving vind je als bijlage.

bedrag

ons aanbod

Je ontvangt een maandelijkse wedde die valt in de loonschaal C1-C3; 

Bruto maandwedde - C1 met 0 jaren anciënniteit: 1 965,88 euro (index 1,7410) bij een voltijdse tewerkstelling.

Er kan tot maximum 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Als voorbeeld en louter ter illustratie vermelden we het bruto maandloon bij een anciënniteit van 8 jaar: 2 306,83 euro per maand

Bovenop je loon kan je recht hebben op:

 • een uitdagende werkomgeving met heel wat eigen verantwoordelijkheid
 • mogelijkheid tot zelfontwikkeling en tot permanente bijscholing
 • een zeer flexibele werkregeling met ruime glijtijden en beperkte stamtijden om een goede privé-werk balans te kunnen creëren
 • een ruim pakket verlofdagen zijnde minimaal 31, met opgebouwde anciënniteit te verhogen tot 35, alsook 14 feestdagen
 • een haard- of standplaatstoelage
 • maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag VTE)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding (0,24 euro/km)
 • een hospitalisatieverzekering (vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)
 • een werkgeversbijdrage in de uitbouw van een tweede pensioenpijler

meer info

selectieprocedure en examendata

Bij meer dan 40 geldige kandidaatstellingen vindt er een preselectie plaats op basis van meerkeuzevragen.

Enkel de 20 best gerangschikte kandidaten uit de preselectie worden toegelaten tot de reguliere selectieprocedure. In geval van een ex aequo op de 20ste plaats worden alle kandidaten met eenzelfde puntenaantal toegelaten. Het resultaat van de preselectie telt niet mee voor het eindresultaat van de selectieprocedure.

Om te slagen dienen de kandidaten 60% te behalen op het eerste deel van de selectieprocedure (30/50).Voor dit deel wordt de selectietechniek 'competentieproef' gehanteerd.

Enkel de geslaagde kandidaten in het eerste deel van de selectie worden toegelaten tot het tweede deel.

Het tweede deel van de selectieprocedure bestaat uit een grondig sollicitatiegesprek. Dit gesprek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein.

Om te slagen in dit tweede deel, dienen de kandidaten ook 60% te behalen (30/50).

Examendata selectieprocedure met preselectie

Dinsdag 28 april 2020: preselectie (om 19.00 uur)

Donderdag 7 mei 2020: Deel 1: Competentieproef (19.00 uur)

Donderdag 28 mei 2020: Deel 2: Grondig sollicitatiegesprek (vanaf 15.00 uur)

Examendata selectieprocedure zonder preselectie

Dinsdag 28 april 2020: Deel 1: Competentieproef (19.00 uur)

Donderdag 7 mei 2020: Deel 2: Grondig sollicitatiegesprek (vanaf 15.00 uur)

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.