vacature administratief medewerker team veiligheid en verkeer(m/v)

De administratief medewerker (m/v) wordt aangeworven in contractueel verband, deeltijds (à rato van 19/38 uren op weekbasis) voor bepaalde duur (1 jaar)

Voor deze functie wordt ook een wervingsreserve aangelegd. Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen in volgorde van geschiktheid gedurende één jaar.

 

plaats in de organisatie en hoofddoel van de functie

De adm. medewerker maakt deel uit van het team veiligheid en verkeer en werkt onder de leiding van de manager persoonsgebonden zaken.

hoofddoel van de functie

Als adm. medewerker ter ondersteuning van het team veiligheid en verkeer, sta je in voor de dagelijkse afhandeling van dossiers. Je bereidt dossiers voor en je werkt ze eigenhandig af. Je bent klantvriendelijk en onderhoudt het contact met collega's, klanten en burgers van de gemeente. Je staat in voor de dagelijkse werking van het gemeentebestuur.

Concrete jobomschrijving:

1) Signalisatievergunningen:

Wanneer door werken hinder ontstaat voor andere burgers: bijvoorbeeld door een container op de rijbaan of doordat de stoep is onderbroken, dan moet voor de veiligheid een afdoende signalisatie voorzien worden, zoals de wetgeving het voorschrijft. De uitvoerder van de werken moet hiervoor een signalisatievergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.

Deze dossiers moet je inhoudelijk kunnen voorbereiden en kunnen begeleiden van begin tot einde. Specifieke taken zijn:

- aanvragen controleren (locatie, impact, risico, conflicten)

- adviezen vragen (AWV, politie, ... )

- opmaken verkeersplan

- opmaken en afleveren van signalisatievergunning

- kennisgeving aan derden (de lijn, hulpdiensten, ... )

- op de hoogte brengen van het team openbare werken (voor plaatsen signalisatie)

2) Politieverordeningen voor activiteiten/evenementen:

Organisatoren van een evenement/actviteit (bv. een straatbarbecue, een opendeurdag, een huifkarrentocht, ... ) waarbij er straten of gedeelten van straten moeten afgesloten worden, zijn verplicht daarvoor een aanvraag te doen bij het gemeentebestuur.

Deze dossiers moet je inhoudelijk kunnen voorbereiden en kunnen begeleiden van begin tot einde. Specifieke taken hiervoor zijn:

- aanvragen controleren (locatie, impact, riscio, conflicten)

- adviezen vragen (AWV, politie, ... )

- opmaak verkeersplan

- toestemming activiteit via opstellen tijdelijk verkeersevenement

- info doorgeven aan het onthaal zodat zij toestemming activiteit opmaken

3) Baliewerk, contacten met klanten onderhouden

Je verzorgt het eerste contact met burgers op gebied van veiligheid en mobiliteit. Je helpt, informeert burgers aan de balie en je beantwoordt telefoons. Je biedt burgers hulp bij het invullen van formulieren, aanvragen, ... of je stuurt hen op gepaste wijze door.

- informeren van burgers

- hulp bieden aan burgers

- doorverwijzen van burgers

voor wie?

Je beschikt over een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.

voorwaarden

de algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor deze functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor deze functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

de algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de Nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de Nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereisten opgelegd volgens de reglementering van de hogere overheid.

procedure

Selectieprocedure

Bij meer dan 40 geldige kandidaatstellingen vindt er een preselectie plaats op basis van meerkeuzevragen.

Enkel de 20 best gerangschikte kandidaten uit de preselectie worden toegelaten tot de reguliere selectieprocedure. In geval van een ex aequo op de 20ste plaats worden alle kandidaten met eenzelfde puntenaantal toegelaten.

Het resultaat van de preselectie telt niet mee voor het eindresultaat van de selectieprocedure.

 

De selectieprocedure zelf bestaat uit een grondig sollicitatiegesprek. Dit gesprek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein.

 

Examendata selectieprocedure

 (indien preselectie: maandag 15 juli 2019 om 18:00 uur)

 grondig sollicitatiegesprek: dinsdag 16 juli 2019 vanaf 14.00 uur

De kandidaten die in aanmerking komen, worden telefonisch uitgenodigd op donderdag 4 juli 2019.

bedrag

ons aanbod

De adm. medewerker ontvangt een maandelijkse wedde die valt in de loonschaal C1-C3; bruto-maandwedde: 1 937,17 euro (index 1,7069) bij een voltijdse tewerkstelling (C1 met 0 jaren anciënniteit). Er dient een verrekening te gebeuren à rato van de deeltijdse prestaties.

Er kan tot maximum 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Bovenop je loon kan je recht hebben op:

 • een haard- of standplaatstoelage
 • maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding

afhandeling

Wil je je kandidaat stellen voor deze functie, stuur dan uiterlijk op maandag 1 juli 2019 je sollicitatiedossier aan:

 • Gemeentebestuur Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • of geef het sollicitatiedossier tegen ontvangst af bij team personeel in het gemeentehuis.

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert)
 • een curriculum vitae
 • een afschrift van het gevraagde diploma.

 Een uigebreide functiebeschrijving vind je als bijlage.

meer info

 

De kandidaten die in aanmerking komen, worden telefonisch uitgenodigd op donderdag 4 juli 2019.

Voor meer informatie kan je terecht bij het team personeel op het nummer 014 24 99 32 of via e-mail: personeel@meerhout.be.

 

 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.