vacature begeleider buitenschoolse kinderopvang (m/v)

De begeleider buitenschoolse kinderopvang wordt aangeworven in contractueel verband, deeltijds (à rato van 19/38 uren op weekbasis) voor onbepaalde duur.

Voor deze functie wordt ook een wervingsreserve aangelegd. Deze wervingsreserve is vastgesteld op drie jaar. Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen in volgorde van geschiktheid.

hoofddoel van de functie

De begeleider buitenschoolse kinderopvang staat in voor de dagelijkse begeleiding van basisschoolkinderen in groepsverband. Tot deze dagelijkse begeleiding behoren de dagelijkse zorg, het creëren van een stimulerende omgeving voor het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen en huishoudelijke taken die verband houden met de zorg voor de kinderen. Het concrete takenpakket hangt mee af van de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en de zorgbehoeften van de kinderen.

 

voor wie?

Je voldoet aan één van de kwalificatievereisten vooropgesteld door Kind en Gezin;

 •  derde jaar van de derde graad Kinderzorg
 • tweede jaar van de derde graad sociale technische wetenschappen of jeugd- en gehandicaptenzorg
 • derde jaar van de derde graad internaatswerking of leefgroepenwerking
 • derde jaar van de vierde graad van de richting ziekenhuisverpleegkundige of psychiatrisch verpleegkundige
 • attest 'begeleider buitenschoolse kinderopvang' georganiseerd door de VDAB
 • attest dat bevestigt dat het eerste en tweede studiejaar van de bachelor opleiding 'onderwjis' of 'orthopegogie' met vrucht is voltooid

voorwaarden

algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor deze functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor deze functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

de algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de Nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de Nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereisten opgelegd volgens de reglementering van de hogere overheid.

procedure

Wil je je kandidaat stellen voor deze functie, stuur dan uiterlijk op dinsdag 24 september 2019 je sollicitatiedossier aan:

 • Gemeentebestuur Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • of geef het sollicitatiedossier tegen ontvangst af bij team personeel in het gemeentehuis.
 • digitaal via het e-loket van de gemeentelijke website www.meerhout.be

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert)
 • een curriculum vitae
 • een afschrift van het gevraagde diploma.

 Een uigebreide functiebeschrijving vind je als bijlage.

bedrag

ons aanbod

De begeleider buitenschoolse kinderopvang ontvangt een maandelijkse wedde die valt in de loonschaal C1-C3; bruto-maandwedde: 1 937,17 euro (index 1,7069) bij een voltijdse tewerkstelling (C1 met 0 jaren anciënniteit). Er dient een verrekening te gebeuren à rato van de deeltijdse prestaties.

Er kan tot maximum 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Bovenop je loon kan je recht hebben op:

 • een haard- of standplaatstoelage
 • maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding
 • een hospitalisatieverzekering (premie ten laste gemeentebestuur vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur).

meer info

selectieprocedure en examendata

Bij meer dan 40 geldige kandidaatstellingen vindt er een preselectie plaats op basis van meerkeuzevragen.

Enkel de 20 best gerangschikte kandidaten uit de preselectie worden toegelaten tot de reguliere selectieprocedure. In geval van een ex aequo op de 20ste plaats worden alle kandidaten met eenzelfde puntenaantal toegelaten.

Het resultaat van de preselectie telt niet mee voor het eindresultaat van de selectieprocedure.

 

Om te slagen dienen de kandidaten 60 % te behalen op het eerste deel van de selectieprocedure (30/50).

Het eerste deel van de selectieprocedure bestaat uit een grondig sollicitatiegesprek. Dit gesprek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein.

Het tweede deel van de selectieprocedure bestaat uit een praktische proef. De kandidaten moeten één of meer proeven doen in overeenstemming met de opdrachten zoals omschreven in de functiebeschrijving. Aan de kandidaat kan worden gevraagd tijdens de uitvoering van de praktische proef om mondelinge toelichting te geven over de werkwijze, gebruikte technieken, werktuigen, toepassing veiligheidsvoorschriften en beschermingskledij.

Om te slagen dienen de kandidaten, ook voor dit deel, 60 % te behalen (30/50).

Examendata selectieprocedure

 • (maandag 7 oktober 2019: preselectie)
 • maandag 14 oktober 2019: grondig sollicitatiegesprek
 • woensdag 20 november 2019: praktische proef

 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.