Vacature deskundige personeelsadministratie (m/v)

De deskundige personeelsadministratie wordt aangeworven in contractueel verband, voltijds voor onbepaalde duur.

Voor deze functie wordt eveneens een wervingsreserve aangelegd. Deze wervingsreserve is vastgesteld op drie jaar en kan met maximum twee jaar verlengd worden. Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen in volgorde van geschiktheid.

 Plaats in de organisatie en hoofddoel van de functie

De deskundige personeelsadministratie rapporteert aan de hrm-directeur en werkt binnen de cluster 'HRM en organisatieontwikkeling'.

Deze cluster ondersteunt zowel de gemeente als het ocmw en heeft drie hoofdtaken:

 • personeelsbeheer (o.a. dossiervorming, weddeberekening, ... )
 • personeelsbeleid
 • organisatieontwikkeling (o.a. kwaliteitsbeleid, monitoring, audit, klachtenprocedures, ... )

Hoofddoel van de functie

Volgende taken zullen door de deskundige uitgevoerd worden:

 • maandelijkse weddeberekeningen
 • samenstelling en up-to-date houden personeelsdossiers en opvolging loopbaangegevens
 • opvolging personeelsgerelateerde subsidies
 • aangifte en opvolging arbeidsongevallen
 • opvolging vormingsaanvragen
 • invullen en afleveren allerlei sociale documenten
 • verzorgen van allerlei wettelijke aangiftes
 • beheer en opvolging tijdsregistratiesysteem
 • opvolgen reglementeringen
 • opmaak arbeidsovereenkomsten
 • ondersteuning van medewerkers bij aanvragen allerlei tewerkstellingsgerelateerde premies en vormen van loopbaanonderbreking
 • informeren
 • aanleveren van personeelsinfo voor verschillende rapporteringen
 • voorbereiding budgettering personeelskosten in meerjarenplan
 • aanmaak personeelsbeslissingen voor bevoegde organen in vergaderingenbeheersysteem.

voor wie?

Profiel (diplomavereisten)

Je bent houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau B.

De diplomavereisten voor deze functie zijn, in het bezit van:

 • een bachelordiploma sociaal werk, optie personeelswerk
 • een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld, in combinatie met een langdurige opleiding op het gebied van personeelswerk (die met positief resultaat afgerond is binnen de zes maanden na de aanstelling)
 • een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld en 3 jaar relevante professionele ervaring op een personeelsdienst.

voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor een functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

De algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid

procedure

Wil je je kandidaat stellen voor deze functie, stuur dan uiterlijk op vrijdag 14 september 2018 je sollicitatiedossier aan:

 • Gemeentebestuur Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • of geef het sollicitatiedossier tegen ontvangst af bij team personeel in het gemeentehuis

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert)
 • een curriculum vitae
 • een afschrift van het gevraagde diploma.

 Een uigebreide functiebeschrijving vind je als bijlage.

bedrag

Ons aanbod:

De deskundige personeelsadministratie ontvangt een maandelijkse wedde die valt in

de loonschaal B1-B3; bruto-maandwedde: 2 412,49 euro (index 1,6734) bij een voltijdse tewerkstelling (B1 met 0 jaren anciënniteit).

 

Er kan tot maxium 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Bovenop je loon kan je recht hebben op:

 • een haard- of standplaatstoelage
 • maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding
 • een hospitalisatieverzekering (premie ten laste gemeentebestuur vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)

meer info

Selectieprocedure en examendata

Bij meer dan 40 geldige kandidaatstellingen vindt er een preselectie plaats op basis van meerkeuzevragen.

Enkel de 20 best gerangschikte kandidaten uit de preselectie worden toegelaten tot de reguliere selectieprocedure. In geval van ex aequo op de 20e plaats worden alle kandidaten met eenzelfde puntenaantal toegelaten. Het resultaat van de preselectie telt niet mee voor het eindresultaat van de selectieprocedure.

Om te slagen dienen de kandidaten 60 % te behalen op de schriftelijke selectie. (30/50)

Enkel de geslaagde kandidaten worden toegelaten tot de mondelinge selectie.

Om te slagen in de mondelinge selectie dienen de kandidaten eveneens 60 % te behalen. (30/50)

Examendata selectieprocedure met preselectie

woensdag 10 oktober 2018: preselectie (19.00 uur)

woensdag 24 oktober 2018: schriftelijke selectie (19.00 uur)

dinsdag 13 november 2018: mondelinge selectie (vanaf 16.00 uur)

Examendata selectieprocedure zonder preselectie

woensdag 10 oktober 2018: schriftelijke selectie (19.00 uur)

dinsdag 30 oktober 2018: mondelinge selectie (vanaf 16.00 uur)

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.