vacature directeur GBS De Duizendpoot Meerhout

gbs De Duizendpoot legt een wervingsreserve aan voor de vervanging van zijn directeur die in de nabije toekomst met pensioen gaat.

Vertrouwen

gbs De Duizendpoot krijgt het vertrouwen van 507 kinderen en hun ouders, heeft ruim 40 gemotiveerde medewerkers en telt 3 vestigingen: één voor lager onderwijs en twee kleuterafdelingen.

Momenteel staat de nieuwbouw van de basisschool in de steigers.

Pedagogisch project

Als directeur geef je mee gestalte aan het pedagogisch project van de school, je zorgt voor een strategie, beleidsplan en visie die dit project ondersteunt en accentueert daarbij de eigenheid van de school.

Neuzen in dezelfde richting

Je motiveert, coacht en responsabiliseert de leerkrachten om de vooropgestelde doelen te bereiken. Je zet de neuzen van je team in dezelfde richting zodat elk kind maximale ontplooiingskansen krijgt.

Samen met de secretariaatsmedewerkers zorg je voor een correcte schooladministratie en voor infodoorstroming naar allerhande instanties en betrokkenen. Je bewaakt het financieel kader en je volgt de relevante regelgeving voor de schoolwerking op.

In samenspraak met het schoolbestuur speel je mee in op pedagogische en maatschappelijke ontwikkelingen. 

voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden

Voldoen aan de voorwaarden zoals voorzien in het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs en aan de betoelagingsvoorwaarden zoals voorzien in de zogenaamde schoolpactwet van 29 mei 1959 zoals

 • houder zijn van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het betreffende ambt zijnde ten minste over een bachelordiploma of gelijkgesteld beschikken alsook over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs
 • van onberispelijk gedrag zijn zoals blijkt uit een uittreksel van het strafregister dat niet langer dan drie maanden tevoren werd afgegeven
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • voldoen aan de taalvereisten
 • in een gezondheidstoestand verkeren die geen gevaar kan opleveren voor de gezondheid van de leerlingen
 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie

Specifieke aanvullende aanwervingsvereisten

 • in vast verband benoemd zijn, in het onderwijs in één van de wervings-, selectie- of bevorderingsambten voor ten minste een halve opdracht in hoofdambt
 • op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 5 jaar verworven hebben in het door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs als lid van het bestuurs- of onderwijzend personeel
 • beantwoorden aan het specifiek profiel van directeur gemeentelijke basisschool Meerhout
 • slagen in de vergelijkende selectieproef
 • een attest van een gevolgde cursus topstart voor nieuwe directeurs bij OVSG kunnen voorleggen uiterlijk aan de vooravond van de vaste benoeming bij het einde van de voorziene proeftijd
 • de aanstelling gebeurt op proef, uiterlijk op het einde van het tweede volledige schooljaar als directeur wordt de directeur die tijdens de proefperiode in de uitoefening van zijn ambt voldoening heeft geschonken en de betrekking in hoofdambt uitoefent in vast verband benoemd

procedure

De selectieprocedure bestaat uit 3 delen:

 • Deel I: een schriftelijk gedeelte bestaande uit een juridisch-administratieve competentieproef, een pedagogische competentieproef en een gevalstudie.

Hiervoor moet de kandidaat slagen en minstens 30/50 behalen (60%).

 • Deel II: een mondeling gedeelte, waartoe enkel de in het schriftelijke gedeelte geslaagde kandidaten toegelaten worden; bestaande uit een algemene proef met ondermeer aftoetsing van de motivatie van de kandidatuur, toelichting CV, aftoetsing kandidaat aan het functieprofiel en uit een pedagogische proef.

Ook hiervoor moet de kandidaat slagen en minstens 30/50 behalen (60%).

 • Deel III: een psychotechnische proef waartoe enkel de, zowel in het schriftelijke en het mondelinge gedeelte geslaagde kandidaten, toegelaten worden met een aftoetsing door een extern hr bureau van de benodigde competenties en vaardigheden van de kandidaat ten opzichte van het functieprofiel. Hierbij moet de kandidaat 'geschikt' bevonden worden voor de functie van directeur gemeentelijk basisonderwijs

Data selectieproeven

 • Deel I schriftelijk gedeelte op woensdag 9 december 2020 om 18.00 uur

 

 • Deel II mondeling gedeelte op zaterdag 16 januari 2021
 • Deel III psychotechnische proef, eind januari/begin februari 2021

 Vast te leggen in afspraak tussen extern bureau en kandidaat

bedrag

Ons aanbod:

Loonschaal 879 , bruto geïndexeerd maandsalaris tussen 3 761,28 euro en 5 633,36 euro.

wat meebrengen?

Kandidaturen dienen via aangetekende zending verzonden te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2450 Meerhout 

Kandidaten kunnen hun sollicitatiedossier tot uiterlijk maandag 9 november 2020 indienen.

De uiterste datum van kandidaatstelling zal gelden op straffe van onontvankelijkheid van laattijdige kandidaturen, de datum van de poststempel telt als inzendingsdatum. .

De in te zenden kandidaatstelling dient van volgende documenten vergezeld te zijn:

 • een curriculum vitae
 • een afschrift van alle diploma's en/of getuigschriften die het bekwaamheidsbewijs vormen
 • een uittreksel uit het strafregister dat op de uiterste datum van inschrijving niet meer dan drie maanden vooraf werd afgeleverd
 • een bewijs dat aan de anciënniteitsvoorwaarde (op 9 november 2020 minstens 5 jaar dienstanciënniteit verworven hebben in het door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs als lid van het bestuurs - of onderwijzend personeel) en aan de benoemingsvoorwaarde (reeds in vast verband benoemd zijn in het onderwijs in één van de wervings-, selectie of bevorderingsambten voor tenminste een halve opdracht in hoofdambt) voldaan is
 • een nationaliteitsbewijs (onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese unie of van de Europese vrijhandelsassociatie)

Meer informatie over de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, het functieprofiel en de selectieprocedure kan je nalezen op de website www.meerhout.be of bekomen bij de personeelsdienst op het nummer 014 24 99 32 of 014 24 70 90 of per mail via personeel@meerhout.be.

meer info

Lokaal bestuur Meerhout is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Je kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.