vacature financieel directeur

Als financieel directeur sta je in voor de algemene leiding (de voorbereiding, de uitvoering, de coördinatie, de organisatie, de opvolging en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader) van de financieel beleid binnen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn teneinde beide besturen te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen.

Je zorgt mee voor een effectieve, efficiënte en kostenbewuste werking van het lokaal bestuur.

Daarnaast verzorg je de toegewezen controle opdrachten en geef je rechtstreeks aansturing aan de medewerkers van team financiën.

Als financieel directeur geef je leiding aan het team financiën van lokaal bestuur Meerhout dat zowel voor gemeente als OCMW werkt en ben je lid van het managementteam.

Voor een aantal decretaal bepaalde opdrachten zoals wettelijkheids- en regelmatigheidscontrole van uitgaven en het debiteurenbeheer werk je in volle onafhankelijkheid en rapporteer je aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Voor de andere opdrachten rapporteer je aan de algemeen directeur.

voor wie?

Profiel (diplomavereisten)

Je bent in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot niveau A zijnde een masterdiploma of gelijkgesteld en dit specifiek:

 • ofwel in een economisch getinte richting zoals economie of economische wetenschappen, toegepaste economie of toegepaste economische wetenschappen, financiële of handelswetenschappen, handelsingenieur, economie recht en bedrijfskunde, accountancy en revisoraat, beleidseconomie, business, economics
 • ofwel in de rechten of in politieke en sociale wetenschappen of in bestuurskunde

EN

Je hebt minimaal 3 jaar relevante professionele ervaring

EN

Je hebt de Belgische nationaliteit.

Voormalige financieel beheerders die zich kunnen beroepen op de waarborgregeling zoals voorzien in artikel 589§3 decreet lokaal bestuur worden geacht aan de gestelde aanwervingsvoorwaarden te voldoen.

Voor deze betrekking wordt er een wervingsreserve aangelegd.

Deze wervingsreserve is vastgesteld op drie jaar en kan met maximum twee jaar verlengd worden.

Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen.

voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor een functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

De algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid

procedure

Je kan je sollicitatiedossier indienen tot en met dinsdag 6 september 2022

Hoe?

 • Bij voorkeur digitaal via de gemeentelijke website: www.meerhout.be
 • Per post aan: Lokaal bestuur Meerhout, tav Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout
 • Via afgifte tegen ontvangstbewijs bij team hr in het gemeentehuis, Markt 1 Meerhout

De datum van verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

De datum van de poststempel en van de persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs geldt als datum van verzending.

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

 • een motivatiebrief (met duidelijke vermelding van betreffende functie)
 • een curriculum vitae
 • een afschrift van het gevraagde diploma (zie diplomavereisten)
 • een bewijs van minimaal 3 jaar relevante professionele ervaring
 • een bewijs van Belgische nationaliteit

Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de sollicitatieprocedure kan je nalezen op de website www.meerhout.be of kan je bekomen bij team hrm op het nummer 014 24 99 32 of personeel@meerhout.be.

Voor meer info betreffende de functie inhoud van de functie van financieel directeur kan je best contact opnemen met :

bedrag

De financieel directeur wordt voltijds aangeworven in statutair verband.

Initieel in een proefperiode van 12 maanden en mits gunstig verloop daarvan, daarna dan in vast statutair verband.

Er is een decretaal bepaalde weddeschaal voor de functie van financieel directeur afhankelijk van de gemeentelijke klasse indeling.

Indicatieve loonsimulaties

 • Bruto maandwedde met 3 jaren anciënniteit: 6 506 euro
 • Bruto maandwedde met 8 jaren anciënniteit: 7 199 euro
 • Bruto maandwedde met 15 jaren anciënniteit: 8 585 euro

Er kan tot maximum 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige.

Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Bovenop je loon kan je genieten van :

 • een uitdagende werkomgeving met heel wat eigen verantwoordelijkheid
 • mogelijkheid tot verder zelfontwikkeling en tot permanente scholing
 • een ruim pakket verlofdagen zijnde minimaal 31, met opgebouwde anciënniteit te verhogen tot 35, alsook 14 feestdagen
 • maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag VTE)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer woon-werk verkeer
 • een fietsvergoeding (0,24 euro/km) woon - werk verkeer
 • een hospitalisatieverzekering (ten laste bestuur vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)
 • jaarlijks ecocheques ten bedrage van 200 euro
 • mogelijkheid tot thuiswerk

meer info

Selectieprocedure:

Deel 1: een schriftelijk gedeelte (op 50 punten) bestaande uit

 • een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst.(op 25 punten)
 • een proef die het financieel - economisch inzicht van de kandidaat toetst (op 25 punten).

Deel 2: een grondig sollicitatiegesprek (op 50 punten): Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

Deel 3: Een assessment center door een extern hr bureau: tijdens een assessment center wordt de kandidaat beoordeeld door assessoren die daarvoor een geïntegreerde set van technieken gebruiken. Dit capacitair onderzoek op niveau van de functie beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. Er wordt een uitspraak gedaan naar de geschiktheid van de kandidaat

Om voor de aanwerving in aanmerking te komen, dient de kandidaat:

 • minstens 30/50 te behalen voor schriftelijk gedeelte Deel 1 (60 %) alsook afzonderlijk minstens 15/25 (60%) behalen op de competentieproef en tevens minstens 15/25 (60%) behalen op de proef die het financieel - economisch inzicht toetst
 • minstens 30/50 te behalen in grondig sollicitatiegesprek Deel 2 (60 %)
 • in het assessment als geschikt voor de functie van financieel directeur bevonden worden

Eventueel Deel 4: indien er zich kandidaten, voormalige financieel beheerders, zouden aandienen die zich kunnen beroepen op de waarborgregeling in artikel 589§3 decreet lokaal bestuur nog een extra niet eliminerende vergelijkende proef op basis van titels en verdiensten waarin deze waarborgregeling kandidaten dan vergeleken worden met de best gerangschikte gewone kandidaat in de hierboven beschreven reguliere selectieprocedure.

Dat deze vergelijkende proef zijnde een vergelijking van titels en verdiensten zal gebeuren aan de hand van een gestructureerd interview met de kandidaten mede op basis van een daartoe vooraf door de kandidaten te bezorgen portfolio.

Het portfolio en het gestructureerd interview vormen de basis van de vergelijking van de titels en verdiensten, waarbij het portfolio een gewicht van 30 % krijgt en het gestructureerd interview een gewicht van 70 %. 

Examendata selectieprocedure

Deel 1 schriftelijk gedeelte met een competentieproef en een proef die het financieel en economisch inzicht toetst: via een thuisopdracht welke op woensdag 14 september 2022 ter beschikking gesteld zal worden gesteld en uiterlijk op maandag 19 september 2022 om 10 uur in te dienen.

Deel 2 grondig sollicitatiegesprek: op dinsdag 4 oktober 2022, vanaf 14 uur in de namiddag of in de avond

Deel 3 assessment center: na het grondig sollicitatiegesprek zo spoedig als mogelijk in overleg tussen assessor en kandidaat in te plannen

Eventueel Deel 4 indien er kandidaten zijn die onder waarborgregeling van artikel 589§3 vallen: zo spoedig als mogelijk na de reguliere selectieprocedure in afspraak tussen hr bureau , selectiecommissie en de ervoor in aanmerking komende kandidaten

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.