vacature manager grondgebonden zaken

De manager grondgebonden zaken wordt aangeworven in contractueel verband voor onbepaalde duur, voltijds, niveau A4a-A4b.

Voor deze functie wordt eveneens een wervingsreserve aangelegd. Deze wervingsreserve is vastgesteld op drie jaar en kan met maximum twee jaar verlengd worden. Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen in volgorde van geschiktheid.

 Plaats in de organisatie en hoofddoel van de functie

De manager grondgebonden zaken ontwikkelt, coördineert en voert een beleid uit op alle terreinen die eerder grondgebonden van aard zijn of met infrastructuur te maken hebben. Dit omhelst o.a.:

 • Het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van een milieubeleid, afvalbeleid, beleid rond duurzaamheid, groenbeleid, ...
 • Het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van een beleid op het vlak van ruimtelijke ordening en bouw
 • Het plannen en opvolgen van infrastructuurprojecten van de gemeente en het OCMW
 • Het ontwikkelen en onderhoud van gemeentelijk patrimonium en dat van het OCMW en openbare ruimte
 • Het (administratieve) beheer, verwerving en verkoop van onroerende goederen van de gemeente en het OCMW.

De cluster grondgebonden zaken omhelst de huidige buitendiensten (de technische dienst en de groendienst) en de teams omgeving, facility en groen en grijs. Het betreffen veelal diensten in een ingrijpend veranderingsproces waarbij nog niet alle functies zijn ingevuld. In totaal gaat het over een 60-tal personeelsleden van niveau E tot A.

Hoofddoel van de functie

De manager grondgebonden zaken stuurt de werking aan van alle teams die binnen de cluster grondgebonden zaken vallen. Dit houdt in dat hij/zij:

 • de verschillende opdrachten waaraan zijn teams werken, coördineert
 • de werking van de respectievelijke teams permanent optimaliseert
 • de medewerkers in de respectievelijke teams aanstuurt en ondersteunt, en in het bijzonder, de leidinggevenden die rechtstreeks onder zijn leiding vallen
 • een aantal complexe dossiers die onder verantwoordelijkheid van de cluster grondgebonden zaken vallen, zelf beheert.

Het doet dit in het licht van de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie, onder leiding van de algemeen directeur en in permanente samenwerking met het managementteam.

voor wie?

Profiel (diplomavereisten)

Je bent houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau A; je beschikt over een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld

Specifieke aanwervingsvereisten:

 • Je beschikt over minimaal 4 jaar professionele leidinggevende ervaring.

 Bij voorkeur beschik je ook over:

 • ervaring met veranderingsmanagement
 • technische ervaring (verkeer en wegen, groendiensten, ruimtelijke ordening, ... )

voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor een functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

De algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid

procedure

Wil je je kandidaat stellen voor deze functie, stuur dan uiterlijk op dinsdag 5 maart 2019 je sollicitatiedossier aan:

 • Gemeentebestuur Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • of geef het sollicitatiedossier tegen ontvangst af bij team personeel in het gemeentehuis

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert)
 • een curriculum vitae
 • een afschrift van het gevraagde diploma.
 • een duidelijke staving van minimaal 4 jaar professionele leidinggevende ervaring

 Een uitgebreide functiebeschrijving vind je als bijlage.

Voor extra info omtrent de jobinhoud kan je terecht bij:

 • Peter Verryt, hrm-directeur, op het nummer 014 24 70 90
 • Flor Boven, algemeen directeur, op het nummer 014 24 99 23.

bedrag

Ons aanbod:

De manager grondgebonden zaken ontvangt een maandelijkse wedde die valt in

de loonschaal A4a-A4b; bruto-maandwedde: 3 740,96 euro (index 1,7069) bij een voltijdse tewerkstelling (A4a met 0 jaren anciënniteit).

Als voorbeeld en louter ter illustratie vind je hieronder het brutoloon bij een:

 • anciënniteit van 5 jaar: 4061 euro per maand
 • anciënniteit van 8 jaar: 4267,25 euro per maand

Er kan tot maxium 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Bovenop je loon heb je recht op:

 • een uitdagende werkomgeving met heel wat eigen verantwoordelijkheid
 • mogelijkheid tot zelfontwikkeling en tot permanente bijscholing
 • een zeer flexibele werkregeling met ruime glijtijden en beperkte stamtijden om een goede privé-werk balans te kunnen creëren
 • een ruim pakket verlofdagen zijnde minimaal 31, met opgebouwde anciënniteit te verhogen tot 35, alsook 14 feestdagen.
 • maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag VTE)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding (0,23 euro/km)
 • een hospitalisatieverzekering (premie ten laste gemeentebestuur vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)
 • een werkgeversbijdrage in de uitbouw van een tweede pensioenpijler.

meer info

Selectieprocedure en examendata

De selectieprocedure bestaat uit 3 delen:

 • Deel I: een schriftelijk gedeelte met competentieproef en gevalstudie(s)
 • Deel II: een grondig sollicitatiegesprek
 • Deel III: een assessment center en psychotechnische screening.

Om voor de aanwerving in aanmerking te komen, dient de kandidaat:

 • minstens 30/50 te behalen in het schriftelijk gedeelte (60 %)
 • minstens 30/50 te behalen in het grondig sollicitatiegesprek (60 %)
 • in het assessment center en bij de psychotechnische screening voor de functie geschikt bevonden worden

Data selectieproeven

 • Deel I: schriftelijk gedeelte met competentieproef en gevalstudie(s)

 Donderdag 4 april 2019 om 19.00 uur in het gemeentehuis te Meerhout, Markt 1.

 • Deel II: Grondig sollicitatiegesprek

Woensdag 8 mei 2019 vanaf 14.00 uur in het gemeentehuis te Meerhout, Markt 1.

 • Deel III: Assessment Center en psychotechnische screening

Op afspraak, zo snel mogelijk, na beoordeling grondig sollicitatiegesprek door de selectiecommissie. (wordt voorzien in de loop van de maand mei in het kantoor van ondersteunend HR recruteringsbureau)

 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.