vacature manager welzijn

Als manager welzijn organiseer, coördineer en leid je de werking van de cluster welzijn.

Je bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en adviseert het bestuur en de algemeen directeur bij de verdere uitbouw van de sociale en welzijnsdienstverlening en het welzijnsbeleid.

Dit houdt onder andere in dat je:

 • de verschillende opdrachten van de cluster welzijn coördineert
 • de werking van de cluster welzijn permanent optimaliseert
 • de medewerkers van de sociale dienst rechtstreeks aanstuurt en coacht
 • een aantal complexe uitdagingen dossiers in het lokale welzijnsveld zelf beheert.

Je doet dit in het licht van de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie, onder leiding van de algemeen directeur en in permanente samenwerking met het managementteam.

Als manager welzijn werk je onder de leiding van de algemeen directeur en maak je deel uit van het managementteam.

Zoals eerder gezegd, leid je de werking van de cluster welzijn.

Het centrale team binnen de cluster welzijn is de sociale dienst. Deze dienst bestaat momenteel uit 9 maatschappelijk werkers, een stafmedewerker, een gezinswerker en 2 administratieve medewerkers.

Daarnaast werken binnen de cluster welzijn nog een 20 tal poetsmedewerkers in de poetshulp aan huis en zijn er ook regionale samenwerkingen met plaatselijke zitdagen van een jurist, een psycholoog een coördinator gezinszorg, …. 

De cluster welzijn ontwikkelt, coördineert en voert een lokaal beleid uit op alle terreinen die onder de begrippen 'welzijn' en 'sociale zaken' thuishoren.

Dit omhelst onder andere: het ontwikkelen, coördineren en vorm geven aan een efficiënt werkende sociale dienst , aan andere welzijnsdiensten van lokaal bestuur Meerhout en aan een beleid inzake verschillende welzijnsaspecten en dit ook in samenwerking met extern partners.

voor wie?

Profiel (diplomavereisten)

 • Je dient te beschikken over een diploma dat toegang geeft tot niveau A zijnde een masterdiploma of gelijkgesteld.
 • Daarnaast dien je te beschikken over tenminste 3 jaar relevante professionele ervaring. Dit bij voorkeur in het brede welzijnsdomein en/of bij een (lokaal) bestuur.
 • Leidinggevende ervaring is een pluspunt. 

voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor een functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

De algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid

procedure

Je kan je sollicitatiedossier indienen, tot en met uiterlijk dinsdag 6 september 2022.

Hoe?

 • Bij voorkeur digitaal via het e-loket van de gemeentelijke website
 • Per post aan: Lokaal bestuur Meerhout, tav Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout
 • Via afgifte tegen ontvangstbewijs bij team hr in het gemeentehuis, Markt 1 Meerhout

De datum van verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

De datum van de poststempel en van de persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs geldt als datum van verzending.

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

 • een motivatiebrief (met duidelijke vermelding van betreffende functie)
 • een curriculum vitae
 • een afschrift van het gevraagde diploma
 • een bewijs van de minimaal 3 jaar relevante beroepservaring

Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de sollicitatieprocedure kan je nalezen op de website www.meerhout.be of kan je bekomen bij team hr op het nummer 014 24 99 32 of personeel@meerhout.be.

Voor meer info betreffende de functie inhoud van de functie manager welzijn kan je best contact opnemen met :

bedrag

De manager welzijn wordt aangeworven in contractueel verband, voltijds , voor onbepaalde duur.

Weddeschaal: A1a-A2a-A3a

Ter illustratie bij een voltijdse tewerkstelling bruto maandwedde

 • bij 3 jaren anciënniteit 3 777 euro (A1a)
 • bij 8 jaren anciënniteit 4 366 euro (A2a) 
 • bij 18 jaren anciënniteit 5 646 euro (A3a).

Er kan tot maximum 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige.

Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Voor deze betrekking wordt er een wervingsreserve aangelegd. Deze wervingsreserve is vastgesteld op drie jaar en kan met maximum twee jaar verlengd worden.

Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen.

Bovenop kan je genieten van :

 • een uitdagende werkomgeving met heel wat eigen verantwoordelijkheid
 • mogelijkheid tot zelfontwikkeling en tot permanente bijscholing
 • een ruim pakket verlofdagen zijnde minimaal 31, met opgebouwde anciënniteit te verhogen tot 35, alsook 14 feestdagen
 • flexibele werkregeling met glijtijden en beperkte stamtijden en flexibele verlofopnamemogelijkheid in uren
 • thuiswerkmogelijkheid ten belope van maximaal 16 uur per week
 • maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag VTE)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer woon-werk verkeer
 • een fietsvergoeding (0,24 euro/km) woon - werk verkeer
 • een hospitalisatieverzekering (ten laste bestuur vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)
 • een werkgeversbijdrage in de uitbouw van een tweede pensioenpijler
 • jaarlijks ecocheques ten bedrage van 200 euro

meer info

Selectieprocedure en examendata

De selectieprocedure bestaat uit 3 delen:

Deel 1: een schriftelijk gedeelte op 50 punten bestaande uit

 • competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst.

Deel 2: een grondig sollicitatiegesprek op 50 punten:

 • Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

Deel 3: een assessment center afgenomen door een extern hr bureau

 • tijdens een assessment center wordt de kandidaat beoordeeld door assessoren die daarvoor een geïntegreerde set van technieken gebruiken. Dit capacitair onderzoek op niveau van de functie beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. Er wordt een uitspraak gedaan naar de geschiktheid van de kandidaat (niet geschikt, geschikt).

Om voor de aanwerving in aanmerking te komen, dient de kandidaat:

 • minstens 30/50 te behalen voor Deel 1 schriftelijk gedeelte competentieproef (60 %)
 • minstens 30/50 te behalen voor Deel 2 grondig sollicitatiegesprek (60 %)
 • in het assessment center moet de kandidaat voor de functie van manager welzijn geschikt bevonden worde

Examendata selectieprocedure

Deel 1 schriftelijke gedeelte: via een thuisopdracht, welke op vrijdag 16 september aan de kandidaten ter beschikking gesteld zal worden en welke dan uiterlijk op woensdag 28 september 2022 om 10 uur moet ingediend worden 

Deel 2 mondeling gedeelte: grondig sollicitatiegesprek dinsdag 18 oktober 2022 (in late namiddag of avond) 

Deel 3 assessment center: zo spoedig als mogelijk na het grondig sollicitatiegesprek op datum in onderling overleg vast te stellen tussen aangesteld assessmentbureau en kandidaat 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.