vacature teamleider poetsteam patrimonium (m/v)

De teamleider poetsteam patrimonium wordt aangeworven in contractueel verband, deeltijds (à rato van 19/38 uren op weekbasis) voor onbepaalde duur.

Voor deze functie wordt eveneens een wervingsreserve aangelegd. Deze wervingsreserve is vastgesteld op drie jaar. Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen in volgorde van geschiktheid.

Plaats in de organisatie en hoofddoel van de functie

De teamleider werkt onder de leiding van de manager interne zaken en maakt deel uit van het poetsteam.

Hoofddoel van de functie

De teamleider is verantwoordelijk voor een efficiënte en kwaliteitsvolle organisatie van de interne poetsdienst. Occasioneel ondersteunt hij/zij de medewerkers van het poetsteam in de dagelijkse praktijk.

Hij/zij staat onder andere in voor :

 • plannen en organiseren van de werkzaamheden van de verschillende teamleden.
 • leiding geven aan de medewerkers van het poetsteam
 • administratieve opvolging van personeelsaangelegenheden.
 • uitvoerende taken zoals bij afwezigheid van zijn medewerkers mee voorzien in het dagelijks onderhoud van kantoren en dergelijke .

voor wie?

Voor deze functie zijn geen specifieke diplomavereisten.

voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor een functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

De algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid

procedure

Kandidaten kunnen hun sollicitatiedossier, uiterlijk op 1 oktober 2019, indienen:

 

 • Per post aan: Gemeentebestuur Meerhout, tav Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout
 • Tegen ontvangstbewijs: bij team personeel in het gemeentehuis, Markt 1 te 2450 Meerhout
 • digitaal via het e-loket van de gemeentelijke website www.meerhout.be

De datum van verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend. 

De datum van de poststempel en van de persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs geldt als datum van verzending.

Het sollicitatiedossier bestaat uit:

 • Een motivatiebrief (met duidelijke vermelding van betreffende functie)
 • Een curriculum vitae

 

Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de sollicitatieprocedure kan je nalezen op de website www.meerhout.be of bekomen bij de personeelsdienst op het nummer 014 24 99 32 of personeel@meerhout.be.

bedrag

Ons aanbod:

De teamleider poetsteam patrimonium ontvangt een maandelijkse wedde die valt in

de loonschaal D4-D5; bruto-maandwedde: 2 403,88 euro (index 1,7069) bij een voltijdse tewerkstelling (D4 met 0 jaren anciënniteit). Er dient een verrekening te gebeuren à rato van de deeltijdse prestaties.

 

Er kan tot maximum 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Bovenop je loon kan je recht hebben op:

 • een haard- of standplaatstoelage
 • maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding
 • een hospitalisatieverzekering (premie ten laste gemeentebestuur vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)

meer info

Selectieprocedure en examendata

De selectieprocedure bestaat uit 3 delen:

 • Deel I: een schriftelijk gedeelte met gevalstudie(s)
 • Deel II: een grondig sollicitatiegesprek
 • Deel III: een assessment center en psychotechnische screening 

 

Om voor de aanwerving in aanmerking te komen, dient de kandidaat:

 • minstens 30/50 te behalen voor het schriftelijk gedeelte (60 %)
 • minstens 30/50 te behalen in het grondig sollicitatiegesprek (60 %)
 • in het assessment center en bij psychotechnische screening voor de functie geschikt bevonden worden

 

Examendata

 

Deel I: schriftelijk gedeelte met gevalstudie(s)

 

Dinsdag 15 oktober 2019 om 16.00 uur in het gemeentehuis Markt 1 , 2450 Meerhout

 

Deel II: Grondig Sollicitatiegesprek

 

Vrijdag 8 november 2019 vanaf 10.00 uur in het gemeentehuis Markt 1 , 2450 Meerhout

 

Deel III: Assessment Center en psychotechnische screening

 

Op afspraak, zo snel mogelijk, na beoordeling grondig sollicitatiegesprek door de selectiecommissie. (wordt voorzien in de loop van de maand november in het kantoor van ondersteunend extern HR recruteringsbureau).

 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.