vacature technisch-administratief medewerker (m/v)

 • Ter ondersteuning van onze cluster grondgebonden zaken, is het gemeentebestuur van Meerhout momenteel op zoek naar een technisch-administratief medewerker (m/v) voor de domeinen groen, grijs en facility.

Deze medewerker wordt aangeworven in contractueel verband, voltijds, op niveau C1-C3 voor onbepaalde duur.

Voor deze functie wordt ook een wervingsreserve aangelegd. Deze wervingsreserve is vastgesteld op drie jaar. Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen in volgorde van geschiktheid.

hoofddoel van de functie

De technisch-administratieve medewerker houdt zich voornamelijk bezig met de administratieve taken ter ondersteuning van:

 • het ontwikkelen en beheren van beleids(documenten) met betrekking tot het beheer van groen en grijs alsook van gebouwen, rollend materieel (wagens, bestelwagens, vrachtwagens en bussen) en het machinepark
 • het beheer van projecten inzake het onderhoud van gebouwen, het rollend materieel en het machinepark
 • dossiers inzake de aanleg van of renovatie van openbare infrastructuur
 • de opvolging van werven van nutsmaatschappijen op het openbaar domein
 • het verlenen van advies bij omgevingsvergunningen
 • opvolging werven van andere organisaties
 • opvolging werken/diensten van aannemers die aan het openbaar domein werken of dit onderhouden
 • monitoring van uitvoering van (reguliere) werken in eigen beheer
 • de uitbouw van een beleid inzake veiligheid op de werkvloer

plaats in de organisatie 

De technisch administratief medewerker werkt onder de leiding van en rapporteert aan de teamleader domeinen groen en grijs en facility.

De cluster grondgebonden zaken omhelst de huidige buitendiensten (de technische diensten en de groendienst) en de teams omgeving, facility, groen en grijs. Het betreffen veelal diensten in een ingrijpend veranderingsproces waarbij nog niet alle functies zijn ingevuld. In totaal gaat het over een 60-tal personeelsleden van niveau E tot A.

De deeldomeinen groen, grijs en facility waarvan je de werking ondersteunt staan in voor de aanleg en het onderhoud van openbare infrastructuur zoals wegen, fietspaden, pleinen, paadjes, openbaar groen, begraafplaatsen, alsook voor het onderhoud van eigen gebouwen, wagenpark en machines van gemeente en OCMW.

voor wie?

Je bent in het bezit van een diploma:

 • technisch secundair onderwijs of beroepsecundair onderwijs in een technische richting
 • secundair onderwijs of gelijkgesteld en bewezen beroepservaring in een technisch-administratieve richting.

voorwaarden

de algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor deze functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor deze functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

de algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de Nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de Nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereisten opgelegd volgens de reglementering van de hogere overheid.

procedure

Wil je je kandidaat stellen voor deze functie, stuur dan uiterlijk op maandag 2 september 2019 je sollicitatiedossier aan:

 • Gemeentebestuur Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • of geef het sollicitatiedossier tegen ontvangst af bij team personeel in het gemeentehuis.

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert)
 • een curriculum vitae
 • een afschrift van het gevraagde diploma.

 Een uigebreide functiebeschrijving vind je als bijlage.

bedrag

ons aanbod

De technisch-administratief medewerker ontvangt een maandelijkse wedde die valt in de loonschaal C1-C3; bruto-maandwedde: 1 937,17 euro (index 1,7069) bij een voltijdse tewerkstelling (C1 met 0 jaren anciënniteit). Er dient een verrekening te gebeuren à rato van de deeltijdse prestaties.

Er kan tot maximum 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Bovenop je loon kan je recht hebben op:

 • een haard- of standplaatstoelage
 • maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding
 • een hospitalisatieverzekering (premie ten laste gemeentebestuur vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur).

meer info

selectieprocedure en examendata

Bij meer dan 40 geldige kandidaatstellingen vindt er een preselectie plaats op basis van meerkeuzevragen.

Enkel de 20 best gerangschikte kandidaten uit de preselectie worden toegelaten tot de reguliere selectieprocedure. In geval van een ex aequo op de 20ste plaats worden alle kandidaten met eenzelfde puntenaantal toegelaten. Het resultaat van de preselectie telt niet mee voor het eindresultaat van de selectieprocedure.

Om te slagen dienen de kandidaten 50 % te behalen op het eerste deel van de selectieprocedure (25/50).Voor dit deel wordt de selectietechniek 'competentieproef' gehanteerd.

Enkel de geslaagde kandidaten in het eerste deel van de selectie worden toegelaten tot het tweede deel.

Het tweede deel van de selectieprocedure bestaat uit een grondig sollicitatiegesprek. Dit gesprek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein.

Om te slagen in dit tweede deel, dienen de kandidaten ook 50 % te behalen (25/50).

Om te slagen in de volledige selectieprocedure (competentieproef en grondig sollicitatiegesprek) moeten de kandidaten op beide onderdelen samen 60 % behalen (60/100).

Examendata selectieprocedure met preselectie:

 • Preselectie: donderdag 19 september 2019 (om 19.00 uur)
 • Deel I: woensdag 25 september 2019
 • Deel II: donderdag 3 oktober 2019

Examendata selectieprocedure zonder preselectie:

 • Deel I: donderdag 19 september 2019
 • Deel II: woensdag 25 september 2019

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.