vacature zaalwachter voor de gemeentelijke sportinfrastructuur(m/v)

Bij het gemeentebestuur van Meerhout zijn we momenteel op zoek naar een zaalwachter voor de gemeenlijke sportinfrastructuur.

Deze zaalwachter wordt aangeworven in contractueel verband, voltijds voor onbepaalde duur op niveau D1-D3.

Voor deze functie wordt een wervingsreserve aangelegd. Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen in volgorde van geschiktheid.

 

plaats in de organisatie en hoofddoel van de functie

De zaalwachter werkt onder de directe leiding van de manager persoonsgebonden zaken en werkt nauw samen met de sportfunctionaris.

hoofddoel van de functie

De zaalwachter is verantwoordelijk voor het efficiënt beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Hij/zij staat in voor het onthaal van klanten, het uitvoeren van de bijhorende administratie. De zaalwachter - toezicht(st)er werkt nauw samen met verschillende betrokkenen (team vrije tijd, onderhoudsfirma's, leveranciers, …). Hij/zij werkt frequent 's avonds en in het weekend. Omdat er van de zaalwachter een grote flexibiliteit gevraagd wordt, vind je als bijlage een toelichting van het uurrooster.

voor wie?

Voor deze functie zijn er geen specifieke diplomavereisten.

voorwaarden

de algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor deze functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor deze functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

de algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de Nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de Nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereisten opgelegd volgens de reglementering van de hogere overheid.

procedure

Wil je je kandidaat stellen voor deze functie, stuur dan uiterlijk op dinsdag 4 juni  2019 je sollicitatiedossier aan:

 • Gemeentebestuur Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • of geef het sollicitatiedossier tegen ontvangst af bij team personeel in het gemeentehuis.

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert)
 • een curriculum vitae

 Een uigebreide functiebeschrijving vind je als bijlage.

bedrag

ons aanbod

De zaalwachter ontvangt een maandelijkse wedde die valt in de loonschaal D1-D3; bruto-maandwedde: 1 891,81 euro (index 1,7069) bij een voltijdse tewerkstelling (D1 met 0 jaren anciënniteit). Er dient een verrekening te gebeuren à rato van de deeltijdse prestaties.

Er kan tot maximum 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Bovenop je loon kan je recht hebben op:

 • een haard- of standplaatstoelage
 • maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding
 • een hospitalisatieverzekering (premie ten laste gemeentebestuur vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur).

meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij het team personeel op het nummer 014 24 99 32 of via e-mail: personeel@meerhout.be en/of je kan de volgende documenten raadplegen:

- functiebeschrijving zaalwachter

- informatiefiche zaalwachter

- toelichting uurrooster

 

 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.