woonkwaliteit

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen in een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.

De Vlaamse overheid legt hiertoe aan woningen een aantal veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen op. Hierdoor krijgen de Vlaamse steden en gemeenten een aantal instrumenten aangereikt die moeten toelaten op hun grondgebied zowel preventief, stimulerend als sanctionerend op te treden, en zo de woonkwaliteit te ondersteunen en te bewaken. Voor alle informatie omtrent dit thema kan je terecht op de site van Wonen Vlaanderen.

Hieronder vind je meer informatie over enkele van die instrumenten:

Leegstand 

Woningen en gebouwen staan soms gedurende lange tijd leeg. Als eigenaar van een dergelijk pand loop je niet alleen mogelijke huurinkomsten mis, maar zie je misschien ook de waarde van het pand dalen door verloedering. Dit heeft dan weer een negatieve impact op de leefomgeving en vormt een gemiste kans voor gezinnen die op zoek zijn naar een woning.

Als je woning opgenomen is in het leegstandregister, moet je een leegstandsheffing betalen. Er zijn verschillende redenen waardoor een pand leegstaand kan zijn. Voor een aantal van die redenen is een vrijstelling van heffing mogelijk. Een overzicht van de eventuele acties die je kan ondernemen (beroepsprocedure, schrapping en vrijstelling) vind je hieronder in het gemeentelijk reglement over de leegstand van gebouwen en woningen.

Verwaarlozing

Woningen en gebouwen kunnen verwaarloosd worden. De waarde van het pand zal dalen door verloedering. Dit heeft dan weer een negatieve impact op de leefomgeving en vormt een gemiste kans voor gezinnen die op zoek zijn naar een woning.

Als je woning opgenomen is in het verwaarlozingsregister, moet je een verwaarlozingsheffing betalen. Er zijn verschillende redenen waardoor een pand verwaarloosd kan zijn. Voor een aantal van die redenen is een vrijstelling van heffing mogelijk. Een overzicht van de eventuele acties die je kan ondernemen (beroepsprocedure, schrapping en vrijstelling) vind je hieronder in het gemeentelijk reglement over de verwaarlozing van gebouwen en woningen.

Vereiste woningkwaliteit in huurwoningen

Kempens Woonplatform (IOK) maakte voor 25 Kempense steden en gemeenten, waaronder onze gemeente, een webinar ‘Slim verhuren’. De focus ligt op de vereiste woningkwaliteit in huurwoningen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de andere wettelijke verplichtingen waaraan je in Vlaanderen moet voldoen bij woningverhuur. 

Bekijk webinar 'Slim verhuren'

Woningonderzoek huurwoningen 

Als je als huurder klachten hebt over de staat van de woning die je huurt en de eigenaar weigert de nodige werken uit te voeren, dan kan je een woonkwaliteitsonderzoek aanvragen. Dit kan je doen door het aanvraagformulier woningonderzoek (en tijdelijk het toestemmingsformulier corona) in te vullen en te bezorgen

  • per post aan team ruimtelijke ordening, Markt 1, 2450 Meerhout
  • of via mail naar ro@meerhout.be

Aansluitend nemen we contact op om de procedure te overlopen.

Op basis van de Vlaamse Codex Wonen controleert een onderzoeker de toestand van de woning met een vooronderzoek. Als dit onderzoek uitwijst dat de woning aan teveel criteria niet voldoet, zal een woningonderzoek worden aangevraagd bij Wonen Vlaanderen. Op basis van hun advies kan een woning ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard. Dit gebeurt steeds nadat de eigenaar en huurder de kans hebben gekregen gehoord te worden en er een redelijke termijn werd vooropgesteld om de nodige herstellingswerken uit te voeren.

Een ongeschikte woning beantwoordt niet aan de vereiste stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort. De woning moet niet onmiddellijk ontruimd worden, maar komt wel op de heffingsinventaris terecht. Aan de eigenaar worden renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken opgelegd.

Een onbewoonbare woning vertoont gebreken die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden. De woning mag niet meer bewoond worden.

De Vlaamse overheid en het lokaal bestuur heffen een belasting op leegstaande en verkrotte woningen en gebouwen. Daarnaast heeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.