attest van immatriculatie

afspraak maken

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers. Je krijgt deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over je verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

De attesten van immatriculatie zijn geen verblijfstitels maar verblijfsdocumenten. De attesten van immatriculatie maken het niet mogelijk om vrij te reizen op het grondgebied van de Schengenruimte.

voor wie?

Het attest wordt afgegeven aan niet-Belgen die onder één van de volgende categorieën vallen:

 • Gezinshereniging:
  • Gezinshereniging met een burger van de Europese Unie of met een Zwitserse onderdaan
  • Gezinshereniging met een onderdaan van een derde land die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbepaalde duur of tot de vestiging of die de status van langdurig ingezetene in België geniet
  • Gezinshereniging met een onderdaan van een derde land die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van beperkte duur
  • Gezinshereniging met een onderdaan van een derde land die de status van langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de Europese Unie geniet
 • Studenten (onderdanen van derde landen)
  De student (onderdaan van een derde land) die houder is van een machtiging tot voorlopig verblijf (visum D) met een van de volgende vermeldingen 'B3', 'B4' of 'B5', wordt in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie – model A. 
 • Asielzoekers
  Op voorlegging van de 'bijlage 25' of 'bijlage 26', wordt de asielzoeker, ongeacht het feit of hij al dan niet een burger van de Europese Unie is, in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie – model A.
 • Familieleden van een asielzoeker
  De familieleden van een asielzoeker die zelf niet de hoedanigheid hebben van asielzoeker, worden in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie – model A, voor zover ze:
  - deel uitmaken van het gezin van de asielzoeker en
  - dezelfde verblijfplaats hebben als de asielzoeker die het gezin vertegenwoordigt
 • Slachtoffers van mensenhandel
  De vreemdeling die het slachtoffer is van het misdrijf mensenhandel wordt, in opdracht van de dienst Vreemdelingenzaken, in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie – model A wanneer hij binnen de termijn van 45 dagen die hem wordt toegekend om het grondgebied van het Rijk te verlaten:
  - klacht indient tegen de personen of de netwerken die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan voormeld misdrijf of
  - een verklaring aflegt met betrekking tot de personen of de netwerken die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan voormeld misdrijf
 • Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ('N.B.M.V.')
  De niet-begeleide minderjarige vreemdeling ('N.B.M.V.') wordt in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie wanneer geen enkele duurzame oplossing werd gevonden.

Eigenaars van een attest van immatriculatie worden ingeschreven in het vreemdelingenregister, met uitzondering van asielzoekers die in het wachtregister worden opgenomen.

bedrag

5 euro

wat meebrengen?

Bij een eerste aanvraag:

 • bewijs van identiteit
 • 1 recente pasfoto

Bij verlenging:

 • je huidig attest van immatriculatie
 • indien geen mogelijkheid meer om het attest te verlengen en er een nieuw document moet afgeleverd worden:
  • 1 foto

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.