jaarrekening

Hieronder vind je de jaarrekeningen 2021 van het lokaal bestuur Meerhout met 23 mei 2022 als datum van vaststelling en 24 mei 2022 als publicatiedatum.

Onze financiën

De financiële resultaten van 2021 zijn berekend. Tijd voor een analyse.

Resultaat 2021

Als we kijken naar het afgelopen jaar dan kunnen we niet anders dan besluiten dat Meerhout financieel gezond is. We realiseren een overschot van ruim 2,2 miljoen euro op de gewone werking. Dit geeft ons enige marge om enerzijds investeringen te financieren en anderzijds toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Iets meer in detail stellen we vast dat de personeelsuitgaven 2021 met 14,4 miljoen euro veruit de
belangrijkste uitgavenpost is in het totaal van de exploitatieuitgaven in 2021. De goederen en diensten zijn goed voor 4,3 miljoen euro. Steunverlening door de sociale dienst, werkingssubsidies en financiële uitgaven vervolledigen de exploitatieuitgaven tot een totaal van 21,9 miljoen euro.

Aan de ontvangstenzijde zijn de fiscale ontvangsten de belangrijkste bron van inkomsten. In 2021

ontvingen we 9,9 miljoen euro uit de personenbelasting, onroerende voorheffing en eigen belastingreglementen. 9 miljoen euro halen we uit allerhande werkingssubsidies zoals het gemeentefonds. Aangevuld met de terugvorderingen van de sociale dienst en de financiële ontvangsten bedraagt het totaal van de exploitatieontvangsten 24,1 miljoen euro in 2021. We realiseren dus een overschot op exploitatie van ruim 2,2 miljoen euro. Dit overschot dient als buffer om onze investeringen mee te financieren of onze schulden mee af te lossen.

De investeringsuitgaven bedroegen 4,3 miljoen euro deels gefinancierd met 3,1 miljoen euro aan subsidies. De belangrijkste investeringen in 2021 zijn:

 • nieuwe gemeentelijke basisschool De Duizendpoot Schoolstraat: 2 595 000 euro
 • buitengewoon onderhoud van de wegen: 375 000 euro
 • renovatie gemeentelijk sportcentrum: 274 500 euro
 • aankoop nieuwe tractor buitendienst: 138 000 euro
 • verledding openbare verlichting: 124 000 euro

De schulden tenslotte werden ook in 2021 verder afgebouwd. Meerhout heeft nog een resterende schuld van 12,8 miljoen euro of 1 246 euro per inwoner. Daarmee zitten we ongeveer 200 euro per inwoner onder het Vlaamse gemiddelde.

Meerhout kan vandaag dus een positief resultaat optekenen. Belangrijker is natuurlijk om naar te toekomst te kijken.

Prognose 2022-2030

Op basis van de resultaten uit de voorbije jaren trachten we nu een voorspelling te maken voor toekomst. Daarbij trachten we zo veel mogelijk rekening te houden met toekomstige uitdaging en maatschappelijke context, toch voor zover we deze kennen.

De belangrijkste elementen waarmee we in deze prognose rekening houden zjin:

 • stijgende pensioenlasten en responsabiliseringsbijdragen voor de vastbenoemden en de mandatarissen
 • steeds groter wordende verwachtingen van een lokaal bestuur met een groeiende nood aan goed opgeleide medewerkers
 • groeiende financieringsproblemen bij politie en brandweer
 • inflatieverwachting van 7,8 % voor 2022 en 3,4 % voor 2023
 • in boekjaar 2022 hebben we te maken met 4 overschrijdingen van de spilindex die de lonen telkens met 2 % doen stijgen (februari, april, juni en december)
 • stijgende prijzen van materialen en grondstoffen zorgen voor scherpe prijsstijgingen van geplande projecten
 • dalende inkomsten uit de personenbelasting omwille van vergrijzing en taxshift.

Louter de indexaanpassingen op de lonen 2022 zullen in 2022 zorgen voor een stijging van de loonkost met 1 miljoen euro of 7 % op de totale loonmassa. Gecombineerd met de hoge inflatie zal de exploitatiemarge vanaf 2022 onder 1,5 miljoen euro zakken. In de jaren daarna neemt deze marge verder af doordat de exploitatie-uitgaven gemiddeld sterker groeien (2,8 %) dan de exploitatie-ontvangsten (2 %). Tegen 2030 verwachten we bij gelijkblijvend beleid nog een marge exploitatiemarge van 830 000 euro.

Dit dalend overschot zorgt er voor dat de buffer die we hebben om onze investeringen te financieren maar ook de marge om nieuwe leningen te kunnen aflossen steeds kleiner wordt. Voor de komende jaren kunnen we gelukkig nog rekenen op de overschotten uit het verleden die we kunnen aanwenden om investeringen mee te doen. Tegen het huidige gebudgetteerde investeringsritme verwachten we deze overschotten opgebruikt te hebben tegen 2027.

We kunnen dus besluiten dat de financiële situatie van Meerhout er op langere termijn een stuk minder rooskleurig uitziet. Dit is niet nieuw maar een tendens die we al enkele jaren vaststellen. Lokale besturen en dan vooral de kleinere lokale besturen krijgen het steeds moeilijker om te voldoen aan de groter wordende verwachtingen. Een klein lokaal bestuur beschikt simpelweg niet over voldoende slagkracht en moet op vandaag voortdurend op zoek naar lokale samenwerkingsverbanden. De verwachtingen stijgen maar de middelen volgen niet. Een mogelijke oplossing is dan natuurlijk om op zoek te gaan naar nieuwe middelen. Een belastingverhoging dus. Anderzijds zouden we ook kunnen ingrijpen op de uitgavenzijde en bepaalde dienstverlening afbouwen of zelfs afstoten. Tot slot zouden we ook op zoek kunnen gaan de slagkracht die we nodig hebben. Dit is meteen ook de reden waarom het fusiedebat vandaag zo ‘hot’ is. Een weldoordacht fusieproces kan een hefboom zijn om een lokaal bestuur weer slagkracht te geven om haar burgers beter van dienst te zijn.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.