Vraag jij een projectsubsidie voor een burgerinitiatief aan?

Vanaf 2023 kunnen burgers een projectsubsidie voor burgerinitiatieven aanvragen bij de dienst vrije tijd.

Projectsubsidie burgerinitiatieven

Wat is een burgerinitiatief?

Burgerinitiatieven zijn evenementen of activiteiten die door burgers of door een groep burgers (die niet in een vereniging of buurtcomité verenigd zijn) georganiseerd worden en openstaan voor alle Meerhoutse bewoners. 

De toelage voor burgerinitiatieven kadert in de 'activering van burgerparticipatie'. Het opzet is om tot een meer betrokken samenleving te komen en het versterken van de gemeenschapsvorming.

Wie komt wel/niet in aanmerking?

In aanmerking:

  • iedere meerderjarige burger, woonachtig in Meerhout
  • een groep burgers, die niet verenigd zijn, waarbij er minstens 1 meerderjarige persoon woonachtig is in Meerhout
  • indien voldaan aan de voorwaarden

Niet in aanmerking:

  • organisaties/verenigingen die langs een andere weg door het lokaal bestuur betoelaagd worden
  • andere (mogelijke) categorieën of van zelfde aarde die niet in aanmerking komen: beroepsverenigingen, verenigingen van politieke aard, scholen, bedrijven, adviesraden, gemeentelijke diensten, verzelfstandigde agentschappen en OCMW, ...
  • privéaangelegenheden

Hoe kan je een subsidie aanvragen?

Elke aanvraag wordt aan het college van burgemeester en schepenen gericht en gebeurt via het aanvraagformulier 'gemeentelijke projectsubsidies voor burgerinitiatieven'. Het aanvraagformulier is te downloaden via https://www.meerhout.be/subsidie-burgerinitiatieven of kan opgevraagd worden bij het team vrije tijd van lokaal bestuur Meerhout.

Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend per post of persoonlijk ingediend worden op het gemeentehuis, Markt 1, 2450 Meerhout of digitaal bezorgd te worden aan onthaal@meerhout.be, uiterlijk 3 maanden voor de start van het burgerinitiatief. Er kan per initiatief maar 1 aanvraag gedaan worden. 

Meer info

Team vrije tijd

014 24 99 28

cultuur@meerhout.be 

Gepubliceerd op vrijdag 23 december 2022 10.35 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.