referentieadres

afspraak maken

Het referentieadres in het bevolkingsregister is jouw officieel adres.

De persoon, die effectief op dit adres woont, moet voor jouw inschrijving op zijn adres toestemming geven. Hij is ook verplicht om jou jouw post en administratieve documenten te bezorgen. Op die manier blijf je bereikbaar voor officiële instanties en kan je een beroep blijven doen op jouw rechten (bvb. uitkeringen).

voor wie?

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

Personen die in een mobiele woning verblijven of om beroepsredenen of bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats in België hebben, kunnen zich inschrijven op een referentieadres:

 • woonwagenbewoners (mobiele woning)
 • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin
 • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
 • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin
 • Je bent voor minder dan een jaar afwezig voor zakenreizen
 • Je hebt geen eigen woning door een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen
 • de beschermde getuigen.

Het referentieadres mag niet je verblijfplaats (domicilie) zijn. Je mag er niet overnachten of goederen stockeren.

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent dakloos.
 • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen om zelf voor een woning te zorgen.
 • Je doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening.

voorwaarden

Je moet de nodige bewijsstukken voorleggen die aantonen dat je in aanmerking komt voor een referentieadres:

  • attest toestemming referentieadres OCMW indien je over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt
  • bewijs dat je een mobiele woning bewoont
  • bewijs dat je door een Belgische werkgever in het buitenland tewerkgesteld wordt en waarbij je op verschillende locaties zal ingezet worden.

procedure

Voor de aanvraag van een referentieadres maak je een afspraak bij team burgerzaken.

Zowel de persoon die het referentieadres vraagt als de persoon die toestemming geeft tot het referentieadres bieden zich aan met hun identiteitskaart.

Je brengt de nodige bewijsstukken mee.

Aan de hand van deze bewijsstukken zal er geoordeeld worden of je al dan niet recht hebt op een referentieadres.

Indien je recht hebt op een referentieadres bij het OCMW dan breng je het attest van het OCMW mee.

bedrag

Gratis.

regelgeving

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. 3 september 1991)

Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (B.S. 15 augustus 1992 - gewijzigd door het KB van 9 maart 2017)

wat meebrengen?

 • de identiteitskaart van degene die toestemming krijgt om op het adres te wonen
 • de identiteitskaarten van alle eventuele gezinsleden die toestemming krijgen om op het adres te wonen
 • de identiteitskaart van degene die toestemming geeft om op het adres te wonen
 • de nodige attesten/bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden
 • indien van toepassing: attest van het OCMW

meer info

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/faq/de-inschrijving-in-de-bevolkingsregisters/

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.