zorgpremie

afspraak maken

Het lokaal bestuur Meerhout heeft al jarenlang de nodige aandacht voor sociale aspecten binnen onze gemeente.

Daarom is er beslist om de premie thuisverzorging van ouderen en de premie thuisverzorging van gehandicapte kinderen uit te breiden naar alle leeftijdscategorieën.

De twee aparte premies zijn samengevoegd tot één premie: de Zorgpremie.

voor wie?

Elke mantelzorger van een zorgbehoevende, die op hetzelfde adres in Meerhout woonachtig is, kan een zorgpremie aanvragen.

voorwaarden

 • De mantelzorger kan niet ook zorgbehoevende zijn.
 • De mantelzorger en de zorgbehoevende moeten ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Meerhout. Beide moeten op hetzelfde adres ingeschreven zijn.
 • De toelage moet aangevraagd worden bij het lokaal bestuur Meerhout.
 • De aanvraag moet gedaan worden ten laatste op 31 december van het kalenderjaar.
 • De zorgbehoevende verblijft niet definitief in een zorginstelling.
 • De aanvrager ondertekent een verklaring dat hij daadwerkelijk mantelzorger is.
 • De mantelzorger verbindt zich er toe om aan het lokaal bestuur Meerhout elke wijziging te melden die zich voordoet in verband met de gestelde voorwaarden.

procedure

Aanvraag vanaf geboorte tot 21 jaar

 • Toevoegen aan het aanvraagformulier
  • Een bewijs dat de zorgbehoevende verhoogde kinderbijslag krijgt.
  • OF een bewijs dat de zorgbehoevende recht heeft op de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (recht op verhoogde kinderbijslag)
  • OF een bewijs dat de zorgbehoevende minstens 4 punten haalt in pijler 1 die wordt gebruikt om de voormelde zorgtoeslag te bepalen.
  • OF Een bewijs dat de zorgbehoevende minstens 6 punten haalt op basis van de 3 pijlers samen.
 • Daarnaast moet één van volgende bewijsstukken ook worden toegevoegd aan de aanvraag
  • Als de zorgbehoevende thuis verblijft: een verklaring van de mantelzorger waarin hij verklaart dat de zorgbehoevende permanent in het thuismilieu verblijft.
  • OF Als de zorgbehoevende een school, internaat of semi-internaat bezoekt: een bewijs van de betrokken directie waaruit blijkt dat de zorgbehoevende er school loopt en als interne of externe is ingeschreven.
  • OF Als de zorgbehoevende in een dagcentrum verblijft: een bewijs van de betrokken directie waaruit blijkt dat de zorgbehoevende in het centrum verblijft en dagelijks terug naar huis gaat.

Aanvraag vanaf 21 jaar tot 65 jaar

Toevoegen aan het aanvraagformulier:

 • Een bewijs van de inkomensvervangende tegemoetkoming afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid. Ter verduidelijking: dit stemt overeen met een verdienvermogen dat minstens verminderd is met 1/3de van dat van een valide persoon = 66% minder verdienvermogen.
 • EN een bewijs van de integratietegemoetkoming afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de zorgbehoevende minstens categorie III heeft bekomen (= minstens 12 punten).

Daarnaast moet één van volgende bewijsstukken ook worden toegevoegd aan de aanvraag:

 • Als de zorgbehoevende thuis verblijft: een verklaring van de mantelzorger waarin hij verklaart dat de zorgbehoevende permanent in het thuismilieu verblijft.
 • OF als de zorgbehoevende een opvanginitiatief bezoekt: een bewijs van de betrokken directie waaruit blijkt dat de zorgbehoevende het opvanginitiatief bezoekt en als interne of externe is ingeschreven.
 • OF als de zorgbehoevende in een dagcentrum verblijft: een bewijs van de betrokken directie waaruit blijkt dat de zorgbehoevende in het centrum verblijft en dagelijks terugkeert naar zijn inschrijvingsadres.

Aanvraag vanaf 65 jaar

Toevoegen aan het aanvraagformulier:

 • Een bewijs van de Vlaamse Zorgverzekering
 • OF een bewijs Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (nieuwe benaming van de vroegere Vlaamse Zorgverzekering)

Daarnaast moet volgend bewijsstuk ook worden toegevoegd aan de aanvraag:

 • Een bewijs van het ziekenfonds dat de zorgbehoevende de verhoogde tegemoetkoming krijgt.

Niet leeftijdsgebonden aanvraag

Als de zorgbehoevende palliatief is. Een doktersattest hierover volstaat.

bedrag

Premie vanaf geboorte tot 21 jaar

125 euro: zorgbehoevenden die in een zorginstelling of een internaat zijn geplaatst met een weekregime en dus in het weekend in hun thuismilieu verblijven.

150 euro: 

 • Zorgbehoevenden die extern of semi-intern verblijven in een opvanginitiatief.
 • Zorgbehoevenden die in een dagopvanginitiatief verblijven.
 • Zorgbehoevenden die permanent in het thuismilieu verblijven.

Premie van 21 tot 65 jaar

300 euro: zorgbehoevenden waarvoor de aanvraag wordt goedgekeurd.

Premie vanaf 65 jaar

300 euro: zorgbehoevenden waarvoor de aanvraag wordt goedgekeurd.

afhandeling

De zorgpremie wordt verstrekt binnen de perken van het budget dat in het meerjarenplan 2020-2025 wordt opgenomen.

regelgeving

Gemeentelijk reglement 'De Zorgpremie'

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.