ruimtelijke ordening en bouw

Ruimtelijke planning

Een goede ruimtelijke ordening van de beschikbare oppervlakte is noodzakelijk om tot een duurzaam ruimtegebruik te komen. Alle factoren waar grond voor nodig is, worden hierbij bekeken: bebouwing, recreatie, natuur, landbouw, verkeer en industrie. 

De medewerkers van ruimtelijke ordening en bouw doen de voorbereiding en uitvoering van het ruimtelijk beleid. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Meerhout werd in januari 2006 goedgekeurd en vormt de leidraad voor het ruimtelijk beleid. In het structuurplan werd rekening gehouden met de krachtlijnen die zijn opgenomen in de structuurplannen van Vlaanderen en van de provincie Antwerpen. 

In uitvoering van het structuurplan werken de medewerkers aan de opmaak van een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit zijn thematische en gebiedsgerichte plannen die voorschriften bevatten met betrekking tot de bestemming, inrichting en het beheer van het gebied

Het vergunningsbeleid

Verschillende reglementeringen brengen de ruimtelijke planning in de praktijk. De medewerkers zien erop toe dat alle ontwerpen die worden ingediend, voldoen aan de reglementeringen en voorschriften. 

Zo heb je onder andere een vergunning nodig voor: het ontbossen van een perceel en vellen van hoogstammige bomen, het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf, het verbouwen, herbouwen of slopen van een gebouw, het wijzigen van het aantal woongelegenheden, het plaatsen van houten afsluitingen, verhardingen of uithangborden.

Je kan bij de medewerkers terecht voor informatie over bouwaanvragen, stedenbouwkundige attesten, verkavelingsaanvragen … Je kan er ook allerlei formulieren en documenten krijgen die je nodig hebt bij de aanvraag van vergunningen.

Het lokaal bestuur Meerhout heeft een centrale rol in het bewaken van de woningkwaliteit. Voor alle woongerelateerde zaken zoals bouwpremies, duurzaam wonen, woningkwaliteit, leegstand … kan je hier terecht.

Ten slotte ondersteunen de medewerkers ook de Gecoro-Meerhout in haar werking en neemt het secretariaat ervan waar. Gecoro-Meerhout is een adviesraad waarbij Gecoro staat voor gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 

Patrimonium

Het lokaal bestuur Meerhout regelt het beheer van de onroerende goederen van de gemeente:

  • aankopen en verkopen van gemeentelijke eigendommen
  • verhuring en terbeschikkingstelling van gemeentelijke eigendommen
  • vestiging van een recht van opstal/erfpacht
  • vestiging van een erfdienstbaarheid, bijvoorbeeld bij het leggen van ondergrondse leidingen
  • kosteloze grondafstanden, bijvoorbeeld bij een verkaveling of een bouwvergunning
  • privatief gebruik van het openbaar domein

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.