groen en milieu

Het lokaal bestuur Meerhout heeft op het vlak van milieu, groen en landbouw veel verplichte taken te vervullen in een snel veranderend landschap van wet- en regelgeving. Duurzame ontwikkeling is een begrip dat als een rode draad door vele beleidsdomeinen loopt. 

milieu

Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) voorziet een omgevingsvergunning of melding voor de als hinderlijk beschouwde activiteiten. Afhankelijk van de graad van mogelijke hinder die jouw activiteit voor de buurt en het milieu kan veroorzaken, moet je de activiteit melden of er een vergunning voor aanvragen. 

Het luik afval vormt ook een belangrijk takenpakket van dit team. Hiertoe behoort niet alleen de organisatie van het selectief inzamelen van de diverse afvalfracties en de opvolging van het diftarproject, maar ook het sensibiliseren op het vlak van voorkomen van afval en het promoten van thuiscomposteren van groenafval. 

Het aanmoedigen van rationeel energieverbruik, zowel binnen de eigen organisatie als bij de inwoners, is ook een taak van dit team. Dit gebeurt door het bijhouden van een energieboekhouding, energiescans, infoavonden over energiezuinig bouwen en organiseren van aankopen. 

groen

De arbeiders van het groenteam (groendienst) zorgen voor de aanleg en onderhoud van openbaar groen, het onkruidvrij houden van verhardingen, onderhoud van de begraafplaatsen, het maaien van de bermen, het ruimen van de grachten, rattenbestrijding en het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten. De werkleider coördineert de werking van de groendienst in samenwerking met de administratieve medewerkers. 

Daarnaast zorgen de administratieve medewerkers voor de organisatie van de jaarlijkse boomplantdag, het behandelen van natuurvergunningsaanvragen, kapmachtigingen, het bosbeheer in samenwerking met de bosgroep Zuiderkempen, de haagplantactie, toegankelijkheidsreglementen van bosgebieden, het beheer van waterlopen, de uitvoering van het drevenbeheerplan, de zwerfkattenproblematiek ... 

landbouw

Ten slotte zijn er nog een aantal taken met betrekking tot de landbouwactiviteiten in de gemeente waaronder: aangiftes van slachtingen van dieren, ziekten bij planten en dieren (vogelpest, varkenspest …), landinrichtingsproject en verschillende Leaderprojecten met betrekking tot landbouw.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.